Zprávy redaktorů

Obec a pozemní komunikace (16)

Nykodým Jiří 30.09.2015 12:45:39

Zvláštní užívání komunikací-3.část

Náležitostmi ve věcech zvláštního užívání dálnic, silnic a místních komunikací se zabývá prováděcí předpis k zákonu o pozemních komunikacích, v tomto případě Vyhláška číslo 104/1997 Sb., konkrétně § 40.  Zde se dočteme, že žádost o povolení zvláštního užívání komunikace předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání komunikace povoleno. V případě provádění stavebních prácí, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak. Žádost o povolení zvláštního užívání ve věcech reklamních zařízení, zřízení stavenišť a skládek hmot, provádění staveních prací, zřizování a provoz stánků, audiovizuální tvorbu, uložení inženýrských sítí do silničních pozemků nebo pořádání sportovních, kulturních a podobných akcí musí obsahovat:

- přesné určení místa (u místních komunikací obvykle místopisná informace), účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah akce apod.),

 - jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu

 - odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace,

 - povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů,

 - stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů.

Povolení vydané v těchto věcech obsahuje:

- přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah akce apod.),

 - jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, telefon a adresu

 - stanovení dopravního značení, pokud je zvláštním užíváním vyvolána jeho potřeba nebo změna (dle § 77 zákona číslo 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích),

 - termín a způsob uvedení komunikace do původního stavu.

Povolení zvláštního užívání podléhá výběru správního poplatku dle Zákona  o správních poplatcích číslo 634/2004 Sb. v platném znění.

 

Jiří Nykodým