Zprávy redaktorů

Obec a pozemní komunikace (15)

Nykodým Jiří 22.09.2015 12:20:51

Zvláštní užívání komunikací - reklamní zařízení

Další kategorií zvláštního užívání dálnic, silnic a místních komunikací je umístění a provozování reklamních zařízení.  Tyto činnosti jsou v poslední době „ostře“ sledovanou kapitolou. Řízení opět vede příslušný silniční správní úřad a povolení může být vydáno nejdéle na dobu pěti let při splnění následujících podmínek

- instalované reklamní zařízení nebude možné zaměnit s dopravními značkami ani dopravními zařízeními,

- reklamní zařízení nebude oslňovat uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušovat provoz na pozemní komunikaci,

- pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní zařízení, bude vybavena na náklad vlastníka reklamního zařízení svodidly nebo jinak zabezpečena proti možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení a

- reklamní zařízení bude sloužit k označení provozovny nacházející se v souvisle zastavěném území obce podle § 30 odst. 3 ve vzdálenosti do 50 metrů od reklamního zařízení nebo mimo souvisle zastavěné území obce v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení, jedná-li se o reklamní zařízení na dálnici, silnici I. třídy nebo na jejich silničním pomocném pozemku.

Stanovené podmínky silničního správního úřadu trvají po celou dobu platnosti příslušného povolení. Veškeré zněny a případný zánik některé z podmínek je povinen vlastník reklamního zařízení oznámit do 30 dnů silničnímu správnímu úřadu, který povolení následně odejme.

Odstraňováním nepovolených reklamních zařízení se zabývají §§ 9, 10 a 11 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Jedná se o kapitolu často velmi problematickou. Pro obce 1. typu bych vždy doporučil tato řízení konzultovat s odbornými pracovníky obcí s rozšířenou působností.

Obecně platí, že věci umístěné, zřizované či provozované na dálnicích, silnicích a místních komunikacích bez povolení nebo v rozporu s ním, je jejich vlastník, popřípadě provozovatel, povinen odstranit neprodleně po doručení výzvy příslušného silničního správního úřadu. V případě, že tak neučiní, odstraní věc příslušný silniční úřad na náklad vlastníka věci. Spor může vzniknout při prodeji z vozidel nebo podobných zařízení. Protože však právní předpis užívá termínu „provoz zařízení“ lehce dovodíme, že jde o zvláštní užívání, ke kterému je třeba příslušné povolení.

Pro úplnost ještě třeba doplnit, že umísťování věcí na dálnicích, silnicích a místních komunikacích, které jsou uvedeny v § 14 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) až d), zákona o pozemních komunikacích není zvláštním užíváním, vyžaduje však souhlas vlastníka dotčené komunikace. Pro zjednodušení lze konstatovat, že se jedná o vyjmenované součásti a příslušenství pozemních komunikací.

 

Jiří Nykodým