Zprávy redaktorů

Obec a pozemní komunikace (14)

Nykodým Jiří 30.10.2015 00:00:00

Zvláštní užívání komunikací-1.část

Zvláštní užívání komunikací (14) - 1. část

Zvláštním užíváním dálnic, silnic a místních komunikací ze zabývá § 25 zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Z dříve uvedeného vyplývá, že na účelových komunikacích se řízení ve věcech zvláštního užívání nevedou. V právním předpise se dočteme, že k užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu. Pro vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu je nutný souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace (výjimky u veřejně prospěšných staveb), který není podřízen po formální ani obsahové stránce správnímu řádu. Dále je třeba souhlas příslušného orgánu Policie České republiky (v případě možnosti ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu), resp. jeho stanovisko dle § 154 správního řádu. Změna možná dle § 156 správního řádu.

Vydání nesouhlasu Police České republiky nebo vlastníka pozemní komunikace je důvodem pro zamítnutí žádosti dle § 51 odst. 3 správního řádu.

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou právnické nebo fyzické osobě na základě písemného podání. V rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Důležitým ustanovením zákona je, že povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace. V dalším ustanovení je uvedeno, že porušuje-li žadatel o zvláštní užívání podmínky stanovené v rozhodnutí o vydání povolení, silniční správní úřad rozhodne o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení ke zvláštnímu užívání, lze udělit povolení ke zvláštnímu užívání na základě znovu podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí povolení ke zvláštnímu užívání nabylo právní moci. Změna povolení je v tomto případě možná na základě žádosti držitele povolení ke zvláštnímu užívání. V době branné pohotovosti státu není třeba povolení ke zvláštnímu užívání pro vozidla Armády České republiky.

Zvláštním užíváním rozumíme:

 • nadměrnou přepravu
 • užití dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace silničními motorovými vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní předpis
 • zřizování a provozování reklamních zařízení
 • umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k opravám nebo údržbě komunikací
 • provádění stavebních prací
 • zřizování vyhrazeného parkování
 • zřizování a provoz stánků a podobných zařízení
 • audiovizuální tvorbu
 • umístění inženýrských sítí
 • pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí
 • výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly
 • výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost

Jiří Nykodým