Zprávy redaktorů

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (12) - 2. část

Nykodým Jiří 30.10.2015 00:00:00

řízení o uzavírce

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (12) - 2. část

Řízení o uzavírce dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace se vede v případě, pokud se uzavírá více jak polovina jízdního pruhu v délce větší než 50 m a na dobu delší než 3 dny.

Žadatel předkládá žádost o povolení uzavírky příslušnému silničnímu správnímu úřadu. Obsahem žádosti o povolení uzavírky a nařízení objížďky je přesné určení místa daného omezení podle příslušného staničení, popřípadě žadatel předloží místopisnou informaci. Žádost musí obsahovat dále časový průběh uzavírky, důvod uzavírky, návrh objízdných tras včetně grafických příloh, jména a příjmení osob odpovědných za organizaci a zabezpečení akce, která je předmětem žádosti včetně kontaktních informací na tyto osoby. Pokud doba uzavírky a objížďky přesahuje dobu tří dnů a jedná-li se o provádění stavebních prací, doloží žadatel harmonogram prací, obsahující druh a časový průběh jednotlivých činností. Pokud uzavírka vyžaduje i přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy doloží souhlas příslušného dopravního úřadu v této věci. Žádost žadatel předkládá silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před dnem požadovaného uzavření komunikace, samozřejmě vyjma případů jedná-li se o havárii. Jak už bylo řečeno, označení uzavírky upravuje zákon číslo 361/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a to v § 77. Příslušná stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v případě silnic I. tříd provádí krajský úřad, na silnicích II. a III. tříd příslušný úřad s rozšířenou působností a na účelových komunikacích vlastníci těchto komunikací se souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a to vždy po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie České republiky.

Rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky obsahuje přesné označení místa uzavírky dotčené komunikace, dobu trvání, stanovení objížďkových tras, jména a příjmení odpovědných pracovníků za organizování uzavírky, včetně kontaktu na ně, dále prostor umístění zastávky linkové osobní dopravy, vyžádá-li si uzavírka její přesun a dále způsob označení uzavírky.

Jiří Nykodým