Zprávy redaktorů

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (11) - 1. část

Nykodým Jiří 30.10.2015 00:00:00

zákonné vymezení, příslušné orgány, dotčené osoby

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (11) - 1. část

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami se zabývá § 24 zákona o pozemních komunikacích. V § 1 se dozvídáme, že provoz na dálnicích silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných komunikacích lze omezit uzavírkami a to jak úplnými, tak částečnými s tím, že může být nařízena objížďka. Vztah zákona je zde směrován i na veřejně přístupné účelové komunikace bez rozdílu vlastnictví. Velice důležitým ustanovením je, že nikdo nemá nárok na náhradu případně vzniklých ztrát, které mu mohou vzniknout z důvodu nařízení uzavírky nebo objížďky. Příslušným orgánem rozhodujícím ve výše uvedené věci je v tomto případě příslušný silniční správní úřad. Ve stávající právní úpravě přísluší rozhodovat obcím o těchto omezeních na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Správní úřad žádost o uzavírce projedná s vlastníkem, resp. vlastníky komunikací na nichž má být povolena uzavírka a nařízena objížďka a dále s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka. V případě, že jde o pozemní komunikací, na níž je umístěna dráha, projedná příslušné omezení i s provozovatelem dráhy. V případě, že se uzavírka dotýká více správních obvodů, rozhoduje ten silniční správní úřad, v jehož územním obvodu se nachází nejdelší část předmětné uzavírky. Ostatní silniční správní úřady jsou v těchto případech dotčenými správními úřady. Rozhodnutí o uzavírce musí být silničním správním úřadem neprodleně doručeno příslušným orgánům požární ochrany, zdravotní služby, dopravcům v linkové osobní dopravě, všem silničním správním úřadům pokud jsou dotčenými orgány a dále Ministerstvu vnitra, resp. příslušnému orgánu Policie České republiky. Orgány Policie České republiky byly novelou s účinností od 1.1.2007 vyřazeny z okruhu subjektů, zařazených mezi účastníky řízení a byly přesunuty mezi subjekty, jimž se příslušné rozhodnutí neprodleně oznamuje. Při rozhodování o uzavírce by mělo být dbáno především na to, aby omezení bylo vydáváno na nezbytně nutnou dobu a aby byl zajištěn přístup /nikoliv příjezd/ k jednotlivým sousedním nemovitostem. Silniční správní úřad může v povolení o uzavírce stanovit podmínky. Při jejich nesplnění může toto povolení omezit nebo následně i zrušit. V tomto jediném případě odnímá zákon o pozemních komunikacích odvolání odkladný účinek. Uzavírka a také nařízená objížďka musí být náležitě označena příslušným dopravním značením a zařízením. V tomto případě se postupuje v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb. Zajištění řádného označení provádí na svůj náklad žadatel o uzavírku a odpovídá za něj po celou dobu jejího trvání.

Jiří Nykodým