Zprávy redaktorů

Obce a poskytování informací (1)

Břeň Jan 22.05.2015 22:05:00

Obecná rovina některých způsobů poskytování informací

Jakákoliv obec v České republice – a to bez ohledu na svoji velikost – je povinna poskytovat informace o své činnosti (působnosti).

Řádné poskytování informací obcí o své činnosti lze vnímat jako jeden z významných předpokladů pro žádoucí zapojení většího počtu občanů na kvalitní správě obce. K naplnění uvedeného předpokladu, tj. aktivního podílu občanů, popř. jiných fyzických osob disponujících právy občanů obce, na správě obce, však tyto osoby potřebují – mimo jiné – získávat příslušné informace o tom, jakým způsobem (popř. s jakými „výsledky“) obec svoji činnost vykonává. Možnost získávat informace o činnosti obce zároveň představuje zvláštní formu kontroly činnosti obce (jejich orgánů), a to nejen ze strany svých občanů, ale i jiných osob (fyzických či právnických), které se o činnost dané obce z nejrůznějších důvodů zajímají.

Způsoby poskytování informací

Právní řád České republiky umožňuje získávat informace o činnosti obce, resp. jejich orgánů prostřednictvím realizace několika právních institutů, kterými jsou například

  • postupy podle příslušných „informačních“ zákonů (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů),
  • oprávnění občanů obce (popř. jiných fyzických osob disponujících právy občanů obce) účastnit se zasedání zastupitelstva obce, které je zásadně veřejné (jednání zastupitelstva, které by nebylo veřejné, není a ani nemůže být zasedáním zastupitelstva, na kterém by bylo možné přijímat platná usnesení),
  • oprávnění občanů obce (popř. jiných fyzických osob disponujících právy občanů obce) požadovat na orgánech obce informace postupem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  • v širším slova smyslu lze zařadit do skupiny institutů souvisejících s poskytováním informací i instituty petic a stížností, které představují zvláštní formu komunikace veřejnosti s orgány obce a jež slouží k ochraně práv fyzických a právnických osob.

V souvislosti s poskytováním informací a rolí obce v tomto procesu je vhodné zmínit i povinnost obce poskytovat státním orgánům a orgánům kraje na požádání bezplatně údaje a informace pro výkon jejich působnosti (§ 13 odst. 2 obecního zřízení). Dále lze zmínit, že podle § 97 obecního zřízení platí, že obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým (např. na úřední desce, v místním zpravodaji, obecním rozhlase, apod.).