Zprávy redaktorů

Obec jako subjekt veřejné správy


Úvod do problematiky: Postavení místní samosprávy v rámci veřejné správy
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 28.02.2015

Pokud chce starosta dobře spravovat obec, kterou zastupuje, měl by si také uvědomit, jaké postavení obcí v systému veřejné správy a také se seznámit s


Charakteristika územní samosprávy – první část (druhy obcí)
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 13.07.2015

Obce jsou podle současné právní úpravy základním územním samosprávným celkem s povahou veřejnoprávní korporace, který má vlastní majetek. V právních v


Charakteristika územní samosprávy – druhá část (Ústavní základy)
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 13.07.2015

Vznik územní samosprávy a její fungování vyplývá již z čl. 2 Ústavy ČR, podle něhož je lid zdrojem veškeré státní moci. Samotné zaručení obecní samosp


Charakteristika územní samosprávy – třetí část (Územní základ)
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 13.07.2015

Obce vykonávají svou působnost v rámci svého území vymezeného hranicemi, které ho oddělují od jiných obcí. V rámci tohoto prostoru realizují své samos


Charakteristika územní samosprávy – čtvrtá část (Osobní základ)
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 13.07.2015

osobní základ územní samosprávy vyplývá z čl. 100 Ústavy a § 1 zákona o obcích. Dle těchto ustanovení je obec územním samosprávným společenstvím občan


Charakteristika územní samosprávy - pátá část (Ekonomický základ)
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 13.07.2015

Ekonomický základ obce představuje jednu z nejvýznamnějších složek územní samosprávy. Je dán především právem mít majetek, právem s tímto majetkem ho


Historický vývoj obecního zřízení a obecní samosprávy – od Stadionovy po Schmerlingovu ústavu
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 11.07.2015

V předchozím článku jsme se mohli seznámit s první právní úpravou obecního zřízení zakotvenou v provizorním říšském obecním zákoně, ve kterém se prová


Historický vývoj obecního zřízení a obecní samosprávy – počátek obecního zřízení
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 10.07.2015

Samospráva je institutem velmi starým, jehož kořeny sahají až do starověku v podobě rané starořecké správy. Prvky samosprávy vysledujeme také ve střed


Obec a státní správa
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 08.07.2015

Obce plní úkoly stanovené státní správou a dále úkoly v zájmu občanů obce, které představují samosprávu. V prvním případě se jedná o nepřímý výkon stá


Obec a samospráva
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 08.07.2015

Samospráva tvoří vedle státní správy jednu ze dvou větví veřejné správy, a to větev nezávislou a státní správě nepodřízenou, vykonávanou subjekty od s