Rukověť starosty

5.3.4. Veřejné zakázky

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je jedním z nejdůležitějších zákonů při správě majetku obce. Zákon o veřejných zakázkách rozlišuje druhy veřejných zakázek takto (§ 7 odst. 2 ZVZ):

  • na dodávky a služby,
  • na stavební práce.Tyto druhy se pak liší hranicí předpokládané hodnoty, kdy se veřejné zakázky dělí na (§ 7 odst. 3 ZVZ):
 •  

 

  • veřejné zakázky malého rozsahu,
  • podlimitní veřejné zakázky,
  • nadlimitní veřejné zakázky.
 •  

 

Finanční hodnoty pro určení druhu výběrového řízení určuje nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů v platném znění a ZVZ. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny ty limity, které platí pro obce:

Tabulka 2.3: Členění veřejných zakázek podle předpokládané hodnoty

 

Předpokládané hodnoty veřejné zakázky (v Kč bez DPH) na:

dodávky a služby

stavební práce

od (včetně)

do

od (včetně)

do

Veřejná zakázka malého rozsahu

0

2 000 000

0

6 000 000

Podlimitní veřejná zakázka

2 000 000

5 244 000

6 000 000

131 402 000

Nadlimitní veřejná zakázka

5 244 000

neurčeno

131 402 000

neurčeno

Zdroj: Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů v platném znění a ZVZ.

U podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky se postupuje dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Pro veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž hodnota plnění je nižší, než hodnota podlimitních zakázek, je vhodné, aby si obce vydaly vlastní metodický pokyn (směrnici), není to však povinností. Způsob vyhlášení výběrových řízení je podrobně popsán v metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Metodika zadávání veřejných zakázek právní stav k 1. 1. 2014

V metodickém pokynu by mělo být jasně definováno:

 • jakým způsobem bude výzva k předložení nabídky uveřejněna
 • doba zveřejnění výzvy na úřední desce fyzicky i elektronicky
 • limity pro veřejné zakázky malého rozsahu
 • limity pro zakázky řízené objednávkou
 • minimální počet oslovených dodavatelů
 • doba úschovy dokumentů veřejné zakázky ve spisovně
 • přílohou bude: koncept výzvy k předložení cenové nabídky pro výběrové řízení zakázky malého rozsahu a koncept objednávky.

O vypsání výběrového řízení rozhoduje rada (není-li zřízena, tak starosta) obce (§ 102 odst. 2 ZOZ), pokud splněním zakázky nedojde ke vzniku nového majetku. V tom případě pak rozhodnutí o vypsání výběrového řízení přísluší zastupitelstvu (§ 85 ZOZ). Více viz Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly - Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků, Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích.

Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky jsou administrativně dosti náročné a vyžadují značnou orientaci v zákoně č. 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Obzvláště v případech výběrového řízení na zakázky financované z externích zdrojů (dotací) je vhodné si najmout externí firmu, která nabízí vedení a zpracování výběrových řízení (doporučuje se, aby obec zjistila, zda je firma pojištěná pro případ způsobené škody v dostatečné výši). U zakázek s větším plněním totiž mnohdy dochází k podávání stížnosti neúspěšných uchazečů na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a pak záleží na správnosti každého detailu. Nesprávně vedené výběrové řízení veřejné zakázky totiž může být důvodem ke krácení nebo dokonce vrácení dotace poskytovateli. Důležitým faktorem je nejen dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale také dodržování dané metodiky poskytovatele.