Rukověť starosty

5.2. Rozpočet obce

Stát, kraje i obce jsou rozpočtové organizace. Rozpočtový proces obcí je vymezen zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, kde jsou vymezeny pravomoci zastupitelstva a rady obce ve vztahu k rozpočtu a rozpočtovým operacím. Pohyby financí se řídí vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, kterou vydává Ministerstvo financí. K datu 1. 1. 2015 platí novela č. 362/2014 Sb., změna vyhlášky o rozpočtové skladbě.

Rozpočet obce schvaluje její zastupitelstvo obvykle koncem roku na následující kalendářní rok (§ 84 odst. 2 písm. b) ZOZ). Při předkládání rozpočtu na další kalendářní rok je vhodné spolu s návrhem rozpočtu předložit každoroční rozpočtový výhled na 2 až 5 let.

Návrh rozpočtu je rozdělen do dvou částí. Příjmové a výdajové. Výdajová část se ještě dělí na výdaje běžné a kapitálové.

Rozpočtový výhled se každoročně předkládá ke schválení předpokládaných příjmů a výdajů na období 2 až 5 let následujících po roce aktuálně schvalovaného návrhu rozpočtu (§ 13 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Např.: návrh rozpočtu na rok 2015, rozpočtový výhled na období let 2016 až 2021.

Rozpočtové provizorium (§ 13 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů): Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření stanoví zastupitelstvo obce nejpozději na svém posledním zasedání v roce, který předchází roku, na něž měl být rozpočet schválen. Pokud by nebyl schválen rozpočet a ani rozpočtové provizorium, došlo by k porušení rozpočtové kázně

Návrh rozpočtu, rozpočtový výhled i rozpočtové provizorium se musí vyvěsit na úřední desku fyzicky, ale i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy elektronicky, nejméně 15 dnů přede dnem schvalování v zastupitelstvu.

Rozpočet obce může být trojí. Vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. U vyrovnaného rozpočtu se příjmy rovnají výdajům. Přebytkový rozpočet má vyšší příjmy než výdaje. Schodkový je pak deficitní, tedy výdaje převyšují příjmy. Schválen musí výt vždy jako vyrovnaný. Schodkový lze schválit ve výjimečných případech, současně se ovšem musí schválit také krytí schodku. U přebytkového rozpočtu se přebytek ponechává na účtu obce a tento krok je nutné také schválit. V rozpočtu je schodek a přebytek veden jako financování. Charakter rozpočtu nemá žádnou vypovídající hodnotu o skutečném ekonomickém zdraví obce (§ 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Po ukončení kalendářního roku se zpracovává závěrečný účet, který je přehledem hospodaření uplynulého roku. Do 30. 6. kalendářního roku musí zastupitelstvo schválit hospodaření roku předcházejícího, tzv. hospodářský výsledek (§ 17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).