Rukověť starosty

5.2.1. Rozpočtová skladba

Základním legislativním dokumentem rozpočtové skladby je vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě (dále jen „vyhláška o rozpočtové skladbě“), ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtová skladba je soustava jednotného třídění příjmů a výdajů organizačních složek státu (ale i obcí, krajů a státu samotného) pro sledování plnění státního rozpočtu. Veškeré finanční operace jsou v rozpočtové skladbě tříděny do paragrafů (odvětvové třídění) a položek (druhové třídění). Jejich názvy jsou závazné (nelze je upravovat ani měnit) a plnění jsou jasně definovaná v rozpočtové skladbě (§ 1 vyhlášky o rozpočtové skladbě).

Např. opravu silnice je nutné zapojit z paragrafu „Silnice“, položky „Opravy a udržování“. Nelze zapojit finanční prostředky rozpočtované na jiných paragrafech ani položkách.

Není možné tady uvádět celý seznam paragrafů, položek příjmů a výdajů, ale v následující tabulce jsou uvedeny alespoň příklady, jakým způsobem může být rozpočtová skladba zpracovaná. Použité částky jsou pouze ilustrativní. V současnosti je mnoho společností nabízejících software pro vedení účetnictví, jehož součástí je plnění příjmů a výdajů, tedy grafické zpracování rozpočtové skladby obce dle jednotlivých paragrafů a položek.

Tabulka 2.2: Příklady plnění příjmů a výdajů

Příklady plnění příjmů a výdajů za období 0x/201x

ODPA

pol.

Název

v tisících

plnění

RS

RU

%

 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

 

 

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

5000

5000

4850000

97%

 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

 

2219

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

45

47

26550

56%

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE

 

 

 

 

3745

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

500

490

489523

100%

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

 

 

 

 

5512

6121

Budovy, haly a stavby

360

360

228562

63%

Zdroj: Rozpočtová skladba

Komentář:

Položka 1122Daň z příjmů právnických osob za obce je jednou z položek vypočítávaných dle rozpočtového určení daní. U těchto položek se odvětvové třídění (paragraf) nepoužívá. Na položku 2111Příjmy z poskytování služeb a výrobků se účtují příjmy s uvedením paragrafu pro rozlišení odvětví, v kterém je služba poskytnuta. Jedná se např. o příjmy z provozu parkovacích automatů z § 2212Silnice.

Výdaje jsou rozlišeny odvětvovou skladbou i položkou. Na § 2212Silnice, pol. 5169Nákup ostatních služeb se účtuje například zimní údržba komunikací. Platy zaměstnanců (bez odvodů) v zaměstnaneckém poměru se účtují na položce 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru na příslušeném paragrafu. Na § 3745Péče o vzhled obce účtujeme výplaty zaměstnanců, kteří se starají o údržbu místních komunikací či zeleně veřejných prostranství. Příkladem kapitálových výdajů (investic) je rekonstrukce nebo nákup nové hasičské zbrojnice, kterou účtujeme na § 5512Požární ochrana – dobrovolná část, položce 6121Budovy, haly a stavby.

Přijaté transfery (dotace) se účtují na transferových položkách začínajících číslem 4xxx. Vstupují do rozpočtové sklady příjmů i výdajů.

Součástí rozpočtové skladby je také financování. V plnění příjmů a výdajů se však nezobrazuje. Jedná se o pohyby bankovních účtů. Jde vlastně o převádění peněz v rámci organizace neovlivňující výši příjmu ani výdajů. Proto se z rozpočtu částka financování (konsolidace) odečítá, tj. položky začínající číslem 8.

Na položce 8115 se eviduje výsledek hospodaření z minulých let. Tato operace se neobjeví v účetnictví, ale při úpravách rozpočtu ano. Jedná se o případ, kdy je potřeba zapojit finanční prostředky z minulého období pro financování výdajů stávajícího roku.