Rukověť starosty

13.4. Lesy a ochrana zeleně

Ochrana zeleně je další velkou oblastí, kde obce vystupují v samostatné působnosti jako majitelé pozemků, na které se veřejná zeleň nachází nebo plní funkci ochrany životního prostředí ve vztahu k přírodě pro stát v přenesené působnosti.

I obce musejí dbát nařízení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“). Jako vlastníci pozemků s veřejnou zelení jsou obce povinny tyto udržovat minimálně tak, jak zákon ukládá. Dále dle § 63 tohoto zákona musí být zajištěn přístup do krajiny. Obce jsou povinny mít zpracovaný seznam veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin, které zabezpečují volný přístup do krajiny (§ 63 odst. 1 zákona na ochranu přírody).