Rukověť starosty

13.3. Ochrana zvířat

Hlavním předpisem v oblasti ochrany zvířat je zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen „zákon na ochranu zvířat“). Ochranou zvířat rozumíme zacházení s živým tvorem, který je schopen vnímat bolest a utrpení, tak, aby nedocházelo k poškozování jeho zdraví, týraní nebo usmrcování bez důvodu (§ 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat). Obce ve své samostatné působnosti mohou ze zákona zřizovat, provozovat a rušit útulky zvířat a vydávat obecně závaznou vyhlášku, kterou vymezují prostory pro volný pohyb psů a upravují podmínky pohybu zvířat na veřejných prostranstvích (§ 24 zákona na ochranu zvířat). Dále mohou vydáním obecně závazné vyhlášky nařizovat povinné čipování psů z důvodu jejich evidence a identifikace v případě jejich zaběhnutí (§ 13 odst. 2 zákona na ochranu zvířat).

V přenesené působnosti hlídá dodržování litery zákona na ochranu zvířat proti týrání orgán ochrany životního prostředí. Ve věcech přenesené působnosti jsou pověřeny obecní úřady s rozšířenou působnosti, které výkon státní správy pro obce I. typu zabezpečují (§ 23a a násl. zákona na ochranu zvířat).

provozování útulku zvířat je potřeba získat doklad o odborné způsobilosti útulek provozovat. Je nutné mít schválený provozní řád, který je povinen provozovatel útulku na požádání orgánu ochrany životního prostředí předložit ke kontrole. Dále je nutné vést seznam zvířat přijatých, vydaných, uprchlých s uvedením o jaký druh zvířete jde, původní adresu nebo adresu nových majitelů. Musí se vést i takové údaje zvířete jako je hmotnost, barva a jejich signifikantní znaky, podle kterých lze zvíře poznat (§25 odst. 3 zákona na ochranu zvířat).

V případě, že dojde k podezření, že v katastru obce dochází k týrání zvířete, obec je povinna takovou situaci řešit oznámením skutečnosti o podezření ze spáchání správního deliktu týrání zvířete na krajskou veterinární správu (§ 27 a násl. zákona na ochranu zvířat). Obrací se také na příslušný orgán ochrany životního prostředí obce s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu spadá. Skutečnost, že k týrání dochází, je oprávněna prověřit a stanovit podle zákona pouze osoba odborně způsobilá k výkonu této činnosti (§ 16 a násl. vyhlášky č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání).