Rukověť starosty

2. MODERNÍ POJETÍ SPRAVEDLNOSTI V PRÁVU A PRÁVNÍ JISTOTY

Dnes je pojem spravedlnosti vymezován v kontextu různých společensko – politických zájmů a potřeb, kormidlo osudu se tedy otáčí různými směry. Odlišné je pojetí spravedlnosti coby problému etického, morálního, právního. Brněnský právník a vysokoškolský pedagog Miloš Večeřa (1997) v knize Spravedlnost v právu uvádí následující pohledy na dnešní rozdělení spravedlnosti:

  1. deskriptivní studie, které empirickými metodami usilují o zjištění, jakým způsobem je vnímána spravedlnost nebo podle jakých zásad spravedlnosti jednají sociální aktéři;
  2. explanační studie, které se snaží odhalit nezávislé proměnné, jimiž by vysvětlily zjištění získaná deskriptivními studiemi;
  3. normativní studie, které se snaží nalézt validní koncepce spravedlnosti na základě podstatných principů spravedlnosti;
  4. instrumentalistické studie, které chápou koncept spravedlnosti a spravedlivé způsoby chování především jako prostředek k dosažení jiných cílů, přičemž za podstatné považuje zvláště druhé dva.