Rukověť starosty

10.2.1. Základní zásady správního řízení

Základními zásadami činnosti správních orgánů jsou principy, kterými se řídí celé správní řízení a veškerá činnost správního orgánu. Najdeme je v úvodních ustanoveních správního řádu (§ 2 – § 8) pod názvem „základní pravidla řízení“ nebo jsou obsaženy v jeho dalších ustanoveních, popř. z nich vyplývají. Mezi nejvýznamnější patří:

  • zásada zákonnosti, správní orgány jsou povinny postupovat v souladu se zákony a jinými právními předpisy
  • zásada materiální pravdy, správní orgány mají povinnost zjistit všechny skutečnosti, které mají význam pro vydání správního rozhodnutí tak, aby byl zjištěn stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti v rozsahu potřebném pro soulad rozhodnutí se zákonem
  • zásada aktivní účasti účastníků v řízení (slyšení účastníků), účastníkům musí být dána možnost uplatnit jejich práva a vyjádřit se k postupu řízení
  • zásada hospodárného a rychlého projednávání a rozhodování, správní orgány mají povinnost zabezpečit rychlý a hospodárný průběh řízení bez průtahů, odpovědně a svědomitě
  • zásada dvojstupňovosti řízení, účastník má právní nárok na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně tzv. odvolacím orgánem (orgánem druhého stupně)
  • zásada legitimního očekávání, aby při skutkově shodných nebo obdobných případech nebylo rozhodováno rozdílně.