Rukověť starosty

10.2. Správní řízení

Správní řízení (správní proces) lze charakterizovat jako postup stanovený zákonem, ve kterém správní orgány rozhodují ve věcech veřejné správy (státní správy i samosprávy) o individuálních právech a povinnostech jednotlivých osob. Výsledkem a hlavním cílem správního řízení je vydání správního rozhodnutí ve věci, o které se řízení vede (vyhovění nebo zamítnutí žádosti či uložení sankce za správní delikt). Zatímco v prvém stupni řízení správní orgány rozhodují o věci na základě získaných podkladů, druhý stupeň řízení slouží k přezkumu zákonnosti rozhodnutí nadřízeným orgánem.

Základním právním předpisem upravujícím správní řízení je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Kromě tohoto obecného předpisu najdeme procesní pravidla i v jednotlivých zvláštních zákonech, jako je např. zákon o přestupcích, stavební zákon, živnostenský zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, která se použijí přednostně. Jejich rozsah je dílčí povahy a proto se současně použije správní řád. Toto neplatí pro daňový řád.

Vzhledem k jeho účelu, je tento text věnovaný pouze činnosti a postupu úřadů malých obcí ve správním řízení prvostupňovém. Zatímco v prvém stupni řízení správní orgány rozhodují o věci na základě získaných podkladů, druhý stupeň řízení slouží k přezkumu zákonnosti rozhodnutí nadřízeným orgánem.