Rukověť starosty

5.1. Obecně o veřejných financích

Veřejné finance představují finanční prostředky, které v rámci rozpočtového období (kalendářní rok) mají jednotlivé obce k dispozici pro své hospodaření. Hlavní příjmy obecních rozpočtů se dělí do dvou kategorií - daňové a nedaňové (§ 4 zákona č. 243/2000 Sb., o určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, dále jen jako „zákon o rozpočtovém určení daní“).

Daňové příjmy představují finanční prostředky ze státního rozpočtu, na které mají obce nárok dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění zákonů č. 377/2007 Sb. a č. 295/2012 Sb. Procentuální podíly jednotlivých obcí jsou vyměřeny taxativně vyhláškou (viz níže) a obec nemůže výši těchto příjmů ovlivnit. Do daňových příjmů se také řadí poplatky ze správních činností, např. v oblasti životního prostředí vč. poplatku za komunální odpad. Výši poplatku za komunální odpad si obce upravují periodickým vydáváním vyhlášky (ročně).

Je nutné vědět, že daňové příjmy ze státního rozpočtu nejsou jedinými příjmy, které obce mohou získávat. Do rozpočtu obce vstupují i nedaňové příjmy. To jsou zejména příjmy ze služeb, nájmů, prodeje dřeva apod. Výše těchto příjmů závisí na rozsahu činnosti obce, množství pronajímaného majetku apod. Dalšími příjmy jsou kapitálové příjmy, které vznikají při prodeji obecního majetku (např. stavebních pozemků). Neposledními příjmy do rozpočtu obce jsou dotace (transfery).