Rukověť starosty

6.2. Činnosti matričního úřadu

Činnost matričních úřadů se řídí zejména zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení (dále jen „zákon o matrikách“). Tzv. matriční úřady vykonávají na místní úrovni působnost na úseku matrik a další činnosti stanovené zákonem o matrikách (§ 2 zákona o matrikách). Tyto „úřady“ především vedou evidenci obyvatel a zajišťují vydávání vybraných dokladů (např. rodných listů). Obecní úřady obcí I. typu ČR vykonávají činnost matričních úřadů v 842 případech.

Nejdůležitějšími úkoly matričních úřadů jsou:

  • vydávání matričních dokladů (rodný, oddací, úmrtní list)
  • vydávání osvědčení pro církevní sňatek
  • vydávání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
  • rozhodování o změně jména a příjmení
  • provádění vidimace a legalizace
  • zapisování do matričních knih

Matrikou se rozumí seznam jmen, narození, sňatků, registrovaných partnerství a úmrtí obyvatel, kteří spadají do působnosti dané matriky (§ 3 zákona o matrikách). Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů obsahuje příloha č. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.