Rukověť starosty

6.1. Obecně o evidenci obyvatel – REGISTR OBYVATEL

V současné době na území České republiky slouží jako primární evidenční zdroj Registr obyvatel zřízený dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (dále jen zákon o základních registrech).

 

Základní registr obyvatel, je zdrojem informací o:

 • všech občanech ČR,
 • cizincích s povolením k pobytu v ČR,
 • cizincích, kterým byl na území ČR udělen azyl nebo doplňková ochrana,
 • jiných fyzických osobách, o nichž jiný právní předpis stanoví, že budou vedeny v Registru obyvatel.

V Registru obyvatel jsou vedeny zejména ty údaje, které mohou být využívány, aniž by obce musely ověřovat jejich správnost (§ 5 a § 18 zákona o základních registrech):

 • příjmení
 • jméno, případně jména
 • adresa místa pobytu, případně adresa pro doručování písemností
 • datum, místo a okres narození, v případě cizinců datum, místo a stát narození,
 • datum, místo a okres úmrtí, v případě úmrtí v zahraničí datum, místo a stát úmrtí
 • státní občanství
 • čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů
 • záznam o zřízení datové schránky a její identifikátor

Zdrojem dat jsou současné relevantní evidence. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry.