Rukověť starosty

6. EVIDENCE OBYVATEL, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Související postupy pro řešení typických situací:

·         07 Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Související vzory dokumentů:

·         12 Rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu

 

Obsah kapitoly:

3.1       Obecně o evidenci obyvatel

3.1.1    Ohlašovna

3.2       Činnosti matričního úřadu

3.2.1    Matrikář

3.2.2    Matrika narození

3.2.3    Matrika manželství

3.2.4    Kniha partnerství

3.2.5    Kniha úmrtí

3.3       Zákon o ochraně osobních údajů

3.3.1    Co jsou to osobní údaje?

3.3.2    Co znamená zpracovávání osobních údajů?

3.3.3    Jaké jsou povinnosti při obecném zpracovávání osobních údajů?

3.3.4    Ochrana osobních údajů při činnostech obce

 

Obce I. typu nevydávají občanské průkazy a cestovní pasy, ale přesto je zde mnoho činností, které patří do evidence obyvatel a spadají do základního rozsahu výkonu veřejné správy těmito obcemi. Působnost je v této oblasti vykonávána všemi obcemi, z nichž některé mají pro tuto agendu zřízenu matriku se specializovanými pracovníky (matrikáři).

Agenda evidence obyvatel se řídí primárně zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech (dále jen zákon o evidenci obyvatel). Ve vztahu k obcím I. typu tento zákon upravuje především to, v jakých případech je jim výkon evidence svěřen a jakým způsobem má být evidence vedena.

Dalším důležitým právním předpisem je zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení (dále jen zákon o matrikách), který zakotvuje působnost obce na úseku matrik, stanovuje formu fungování matrik a upravuje způsob vedení matričních knih. Vzhledem k faktu, že jsou při evidenci obyvatel a výkonu matriční činnosti zpracovávány osobní údaje, nelze opomenou také zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů), který je úzce spjat s celým fungováním obce nejen při výkonu matriční činnosti. Tento zákon na úseku evidence obyvatel a ochrany obyvatel vymezuje druhy údajů a stanovuje pravidla při nakládání s nimi. Také v této oblasti mají obce mnoho povinností, které jsou vzhledem k povaze informací, se kterými je nakládáno, velmi důležité.