Rukověť starosty

5.4.1. Obec žadatelem

Existuje několik okruhů poskytovatelů dotací pro obce, uvádíme ty nejrelevantnější:

Tabulka 2.4: Poskytovatelé dotací

Poskytovatel

Název

Odkaz

Evropská unie

Strukturální fondy

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy

Komunitární programy

http://www.euractiv.cz/komunitarni-programy

Česká republika

Státní fond životního prostředí ČR

www.sfzp.cz

Státní fond dopravní infrastruktury ČR

www.sfdi.cz

Revolvingový fond MŽP

http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp

Státní fond kultury České republiky

http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/

Státní fond rozvoje bydlení

http://www.sfrb.cz/

a další grantové programy jednotlivých resortů

Program Švýcarsko-české spolupráce

Švýcarské fondy

www.swiss-contribution.cz

Island, Norsko, Lichtenštejnsko

EHP - fondy založené nečlenskými státy

www.eeagrants.cz

Kraje

Krajské dotační programy

např. extranet.kr-vysocina.cz/edotace

Nestátní neziskové organizace a nadace

Dotační programy nestátních neziskových organizací a nadací

např. www.nadacepartnerstvi.cz/

 

Každý poskytovatel dotací vymezil oblasti podpory, kdy se jednotlivé oblasti mají doplňovat. V podstatě se jedná o nástroje ke snižování hospodářských a sociálních disparit (rozdílů) mezi regiony. Nejvyužívanějšími fondy v dnešní době jsou strukturální a státní fondy. Ostatní zmiňované jsou zatím málo využívané a alokované zdroje jsou nižší. Mimo uvedené okruhy mohou být poskytovatelem dotace pro obce také kraje a soukromí poskytovatelé.

Pokud obec zvažuje financování projektu z externích zdrojů, je nezbytné mít připravený projektový záměr. Bez projektového záměru není možné podat žádost o přidělení dotace. Projektový záměr obsahuje zpracovanou dokumentaci v rozsahu požadovaném jednotlivými fondy. Požadované dokumenty jsou taxativně vymezeny v jednotlivých výzvách. Vzhledem ke skutečnosti, že připravení požadované dokumentace je náročný úkol technicky i časově, je vhodné svěřit tuto úlohu zpracovateli projektu. Na trhu existuje mnoho agentur, které tento úkol dovedou do úspěšného konce. Pokud obec může financovat ze svého rozpočtu ještě i externího projektového manažera, který kromě řízení celého projektu, plní funkci kontroly ve vztahu ke zpracovateli projektového záměru, jde tou nejlepší cestou k úspěšnému získání dotace.

Pro obce I. typu je výhodné stát se členem místní akční skupiny (MAS), která sdružuje jak veřejnou správu, podnikatelské subjekty, neziskové organizace, tak i sdružení občanů venkovských, periferních nebo příhraničních sídel a to z důvodu širších možností a většího úspěchu při čerpání dotací z programu EU 2014 až 2020. Evropská komise podporuje komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).