Rukověť starosty

5.3. Správa obecního majetku

Každá obec je vlastníkem majetku. Podle § 38, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích se zastupitelstvo obce musí chovat ve vztahu k majetku účelně a s ohledem dbát na jeho zachování a rozvoj.

Ke správě majetku se vztahuje mnoho legislativních dokumentů, z hlediska evidence pohybu majetku je nejdůležitějším zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví., zákon č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, české účetní standardy (ČÚS) č. 708 a 710. Každá obec musí mít zajištěnu řádnou evidenci majetku, pohledávek a závazků. K tomu slouží mnoho softwarů, které jsou propojeny s účetnictvím, a předkládají ucelený obraz o stavu majetku a jeho pohybech.

Pro starostu a zastupitelstvo však je nejdůležitějším zákonem nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Ten nahradil i obchodní zákoník, který s tímto datem zanikl. Dále velmi důležitý je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Obec může majetek nakupovat, prodávat nebo likvidovat. Tyto operace podléhají pravidlům, která vyplývají z pravomocí jednotlivých orgánů obce. Obec může svůj majetek půjčovat a pronajímat. Jedná se většinou o pronájmy pozemků nebo jejich částí, pronájmy bytových jednotek v obecních bytech, pronájem hrobových míst, pronájmy nebytových prostor apod.

 

Pravomoci zastupitelstva ve vztahu k majetku (§84 a násl. ZOZ):

 • schvalování pořízení investic,prodej dlouhodobého majetku, rekonstrukce stávajícího majetku (finanční hranice rekonstrukce začíná pořizovací hodnotou nad 40 tis. Kč, vše pod 40 tis. Kč je opravou)

 

  • tzn. nákup dlouhodobého majetku (majetek s pořizovací hodnotou nad 40 tis. Kč),
 • nákup nebo prodej pozemků
 • vydávání vyhlášek
 • schvalování výsledku roční inventarizace
 • schvalování přehledu likvidovaného majetku.

 

Pravomoc rady ve vztahu k majetku (§ 102 ZOZ):

 • schvalování nájemních smluv, příkazních smluv (dříve mandátních), smluv o dílo, služebnost (dříve věcná břemena), smluv o výpůjčce,
 • jmenování ústřední inventarizační komise a jejího předsedy,
 • jmenování likvidační komise a jejího předsedy,
 • udělování souhlasu se vstupem na pozemek obce za účelem oprav majetku cizímu subjektu,
 • schvalování metodických pokynů, nařízení.Nejčastěji se v praxi setkáváme s pronájmem a prodejem pozemků. Také s výkupem při narovnávání majetkoprávních vztahů. Většinou se jedná o výkup pozemků, na kterých je umístěna stavba, která je majetkem obce. Obzvláště po lednu 2014, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník, a kdy se součástí pozemku stávají na něm umístěné stavby (§ 506 NOZ).

 

 •  

Rozhodnutí obecního orgánu o majetkové dispozici (právním jednání) v obci

Uskutečnění jakéhokoliv majetkoprávního jednání obcí, musí předcházet rozhodnutí příslušného obecního orgánu (zastupitelstva nebo rady obce), jímž bude provedení tohoto jednání (uzavření smlouvy) schváleno (s výjimkou obcí, v nichž není volena rada obce). Bez takového rozhodnutí by byla uzavřená smlouva absolutně neplatná podle § 41 odst. 2 a 3 zákona o obcích. Samo o sobě však rozhodnutí o uzavření smlouvy (tj. příslušné usnesení zastupitelstva nebo rady obce) nemá povahu právního jednání a představuje pouze „interní“ utvoření vůle obce být daným způsobem právně vázána.

Rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce musí být přijato na jejich řádně konaném zasedání. Zejména není možné rozhodovat na tzv. pracovních poradách členů zastupitelstva obce (někdy označovaných jako „neveřejná zasedání“), které nejsou řádně svolanými a veřejně konanými zasedáními zastupitelstva obce. Pracovní porady totiž nemají povahu zasedání zastupitelstva (nebo schůze rady) a tudíž ani „usnesení“ na nich přijatá nelze považovat za relevantní rozhodnutí daného obecního orgánu (de iure se vůbec nejedná o „rozhodnutí“ obecního orgánu, ale o právně irelevantní, nicotný akt; srov. rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 12. 2013, sp. zn. 30 A 42/2012-64). Více viz Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly - Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků, Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích.

Náležitosti rozhodnutí o uzavření smlouvy

Náležitosti rozhodnutí orgánu obce o majetkové dispozici (např. o souhlasu s prodejem pozemku) nejsou zákonem o obcích stanoveny a zákon ani neřeší, zda příslušný orgán má schvalovat celý text smlouvy nebo např. pouze její podstatné náležitosti. K této otázce se ovšem vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 22. 12. 2005, sp. zn. 28 Cdo 1067/2004, podle něhož postačí, pokud příslušné schvalovací usnesení rady nebo zastupitelstva obce odsouhlasí alespoň základní (podstatné) náležitosti zamýšleného právního jednání. Nemusí tedy dojít ke schválení celého textu smlouvy, resp. ke schválení všech náležitostí právního jednání (byť lze takový postup, alespoň v případech významnějších dispozic, doporučit). Například při prodeji nemovitosti jsou podstatnými náležitostmi určení druhé smluvní strany (osoba, s níž má být uzavřena smlouva, by měla být označena jménem, příjmením, datem narození a např. adresou místa trvalého pobytu), určení předmětu prodeje (např. nemovitost by měla být označena v souladu s katastrálním zákonem) a určení kupní ceny. Neuvedení takových údajů bude způsobovat neurčitost rozhodnutí a tudíž identickou situaci, jakoby o uzavření smlouvy nebylo předem rozhodnuto (tj. povede k neplatnosti uzavřené smlouvy). Více viz Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly - Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků, Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích.