Rukověť starosty

4.3.2. Komise rady

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Komise se stane orgánem obce (nikoliv pouze orgánem rady obce), jestliže jí byl starostou po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřen výkon přenesené působnosti v určitých věcech. V tomto specifickém případě může být předsedou komise jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku však odpovídá přímo starostovi. Pravidla spolupráce mezi radou a komisemi jsou stanoveny v právním předpisu obce.

Nejčastější typy komisí:

Komise pro prevenci kriminality

Komise sociální

Komise dopravní

Komise pro investice a územní rozvoj

Komise pro občanské záležitosti

Komise pro občanské aktivity

Komise bytová

Komise pro zájmové činnosti

Komise kulturní

Komise sportovní

Komise pro školství a vzdělávání

Komise pro zahraniční styky

Komise pro životní prostředí

Komise pro podporu cestovního ruchu