Rukověť starosty

4.1.5. Občané obce

Občany obce jsou všechny fyzické osoby, které jsou státními občany ČR a jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu.

Občané obce starší 18 let mají právo:

 • volit a být voleni do zastupitelstva obce
 • hlasovat v místním referendu
 • vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem
 • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce
 • nahlížet do rozpočtu obce a do jejího závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy
 • požadovat projednání určité záležitosti v samostatné působnosti obce radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 %občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů (v případě působnosti zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů); podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů (v případě zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů)


PRÁVO OBRACET SE NA OBECNÍ ORGÁNY SE ŽÁDOSTMI, PODNĚTY A PŘIPOMÍNKAMI

 • Právo požadovat projednání záležitosti v samostatné působnosti a právo podávat podněty.
 • Právo účasti na jednání obecních orgánů (zastupitelstva obce, rady obce, výborů a komisí obce).
 • Právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva stanoviska k projednávaným věcem.
 • Svolat místní referendum.

 

KONTROLA ČINNOSTI OBCE, MOŽNOSTI OBČANA OBCE K OCHRANĚ PRÁV

 

 • Podávání podnětů, stížností, účast v řízeních.
 • Právo podat podnět veřejnému ochránci práv.
 • Účast veřejnosti ve správních řízeních.
 • Možnosti občana obce domáhat se kontroly postupu obce.
 • Petiční právo
 • Právo občanů na informace o činnostech obce.

 

PRÁVO OBČANA NA INFORMACE O ČINNOSTI OBCE:

 

 • Svobodný přístup k informacím o činnosti obce podle zákona o obcích.
 • Nárok na povinné a dobrovolné zveřejňování informací obce.
 • Získávání informací na základě žádostí.
 • Právo nahlížet do dokumentů obce.
 • Nahlížet do usnesení a zápisů ze zasedání zastupitelstva a schůze rady obce.
 • Zveřejňování způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Právo na informace o životním prostředí.
 • Přístup k informacím o územním plánování.
 • Přístup k informacím o právnických osobách s účastí obce.

Cizí státní občan starší 18 let může práva bez výjimky nabýt za předpokladu, že je v obci hlášen k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena, tak mají právo volit a být voleni do zastupitelstva obce za stejných podmínek jako občané ČR i občané jiných členských států Evropské unie (EU).

Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost má právo:

 • Vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.
 • Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.
 • Nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.
 • Požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.
 • Podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.