Rukověť starosty

4.1. Obecně o obcích a zákoně o obcích

Obec je veřejnoprávní korporace, má statut právnické osoby, která má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto právních vztahů. Podle Ústavy ČR je obec tvořena třemi základními pilíři, a to:

  • územím, na kterém je samospráva vykonávána,
  • občany podřazenými územnímu samosprávnému celku,
  • samosprávou – existencí územního samosprávného celku jako právnické osoby veřejného práva se soustavou samosprávných orgánů.

Obec je tedy chápána nejen jako demografická lokalita, ale také prostorová, a to vytvořením územního celku, který je vymezen hranicemi obce. Každá obec má svůj tradiční, historií daný název. Právní subjektivita obce se projevuje ve funkční, věcné a územní působnosti vymezené zákonem. Jejím prostřednictvím rozhoduje zastupitelstvo, které je oprávněno vydávat obecně závazné vyhlášky. Zákon ukládá státní dozor nad výkonem samostatné působnosti v obcích, který vykonává krajský úřad v přenesené působnosti, a Ministerstvo vnitra ČR. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem, které je orgánem obce přímo voleným obyvatelstvem.