Rukověť starosty

4. ZÁKON O OBCÍCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Související postupy pro řešení typických situací:

04 Řešení přestupků

05 Údržba veřejných prostranství

09 Konání zasedání zastupitelstva obce

Související vzory dokumentů:

05 – Spisový a skartační řád.docx

16 – Jednací řád zastupitelstva.docx

26 – Oznámení o zahájení řízení s předvoláním.docx

27 – Příkaz v přestupkovém řízení.docx

28 – Rozhodnutí v přestupkovém řízení.docx

29 – Rozhodnutí o zastavení řízení.docx

30 – Protokol o ústním jednání.docx

31 – Rozhodnutí o neposkytnutí informace.docx

32 – Poskytnutí informace.docx

33 – Výzva k upřesnění žádosti o informace.docx

34 – Výzva k úhradě poplatku za poskytnutí informace.docx

35 – Výroční zpráva o poskytnutých informacích.docx

36 – Zápis ze zasedání zastupitelstva.docx

40 – Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost.docx

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je základním předpisem, kterým se řídí veškeré procesy v obci. Obsahuje úpravu základních pojmů týkajících se obce, práv a povinností v samostatné i přenesené působnosti a vymezuje orgány, které v obci působí. V zákoně o obcích je také zakotvena možnost normotvorby obce, tedy možnost zastupitelstva obce vydávat obecně závazné vyhlášky a možnost rady obce vydávat nařízení.

Činnosti v obci se neřídí pouze zákonem o obcích. Důležitým předpisem je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Dle něho obec koná ve správních řízeních, ale je například i kontrolována ze strany občanů prostřednictvím petic, podnětů a stížností. Z těchto podání obec čerpá podněty také při výkonu svých činností a dovoluje tak občanům spolupodílet se na chodu obce.

Kromě výše uvedeného má obec povinnosti také na úseku přestupků, který se řídí zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích a na úseku poskytování informací, které je zakotveno již v Listině základních práv a svobod České republiky, ale jehož podrobnější úprava je v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.