Rukověť starosty

10.4. Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy (typicky např. vydání územního plánu) je zvláštní typ úkonu správního orgánu, který není ani rozhodnutím ani právním předpisem (§ 171 SŘ). Lze je vydat, jen stanoví-li to zákon v některé oblasti veřejné správy.

Opatření obecné povahy (§ 171 – § 174 SŘ)

Opatřením obecné povahy může správní orgán upřesnit rozsah povinností uvedených v zákoně podle situace v jeho správním obvodě. Vymezuje předmět úpravy a obecně jeho adresáty. Návrh opatření obecné povahy společně s jeho odůvodněním správní orgán po projednání s dotčenými orgány doručí adresátům veřejnou vyhláškou, kterou zveřejní 15 dnů na úřední desce a internetových stránkách orgánu a tak vyzve osoby, jejichž povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, aby k návrhu podávaly připomínky a zákonem vymezené osoby, zejména vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením dotčeny, aby podali námitky (§ 172 odst. 1 a 2 SŘ).

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí rozhodnutím, že se bude konat jeho veřejné projednání, zejména pro zapracování odborných připomínek dotčených orgánů. Dobu a místo konání veřejného projednání oznámí správní orgán na úřední desce nejméně patnáct dnů předem. Proti opatření obecné povahy lze podat písemné připomínky, ústní připomínky na veřejném projednávání nebo písemné námitky jako prostředek podle zákona, který umožňuje jejich podání (§ 172 odst. 3 a 4 SŘ). Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 SŘ).

Současná právní úprava umožňuje využívat opatření obecné povahy např. jako zásady územního rozvoje (§ 36 a násl. stavebního zákona, schvaluje obecní zastupitelstvo), územní opatření o stavební uzávěře nebo jako územní opatření o asanaci území (§ 97 a násl. stavebního zákona). Takto lze zakázat nebo podstatně omezit stavební činnost na území obce (kromě udržovacích prací), pokud by mohly ztížit využití území podle schválené územní dokumentace nebo jiného rozhodnutí o využití území. Územní opatření o asanaci území se vydá, jestliže je třeba v případě havárie nebo živelné pohromy odstranit následky, které by bránily využití území podle schválené dokumentace, nebo jestliže na zastavěném území je třeba odstranit závady zde vybudovaných staveb.