Rukověť starosty

7.6. Stavební řízení

Stavební řízení je správním řízením, řeší konkrétní podobu stavby, její provedení a její technické aspekty, neřeší vlivy stavby na okolí. Vlivy staveb na okolí jsou řešeny v rámci tzv. procesu EIA (z anglického Environmental Impact Assessment, tedy „vyhodnocení vlivů na životní prostředí“). Potřebu vyhodnocení EIA pro vydání stavebního povolení, oznámí obci příslušný stavební úřad. Pro základní orientaci staveb, u kterých je EIA nutná a nezbytná, slouží příloha č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Stavební řízení navazuje na územní řízení. Probíhá podle stavebního zákona a je řízením návrhovým, tzn., že není zahajováno úřadem, ale na žádost stavebníka. Výsledkem procesu je stavební povolení. Náležitosti stavebního povolení uvádí § 115 stavebního zákona.