Rukověť starosty

7.5. Další nástroje územního plánování

Výše byly podrobněji komentovány tři nástroje územního plánování – politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady. Stavební zákon v §§ 76-103 definuje další nástroje:

  • Územní řízení – Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Územním rozhodnutím je rozhodnutí o: umístění stavby nebo zařízení, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků a ochranném pásmu.
  • Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území – dle § 97 SZ jsou definice následující:
    • Územní opatření o stavební uzávěře se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu, omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo rozhodnuto o jejím pořízení nebo o pořízení její změny, nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území.
    • Územní opatření o asanaci území se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu, se vydává na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou havárií, v jejímž důsledku došlo k podstatnému zásahu do využití území, a je nezbytné stanovit podmínky pro odstranění dopadů živelní pohromy nebo havárie a pro další využití území.
  • Úprava vztahů v území – zákon ošetřuje předkupní právo a náhradu za změnu v území.