Rukověť starosty

7.4. Udržitelný rozvoj v územním plánování

Územní plánování má díky ustanovením SZ k dispozici několik nástrojů, kterými může zabezpečovat jedno ze svých důležitých poslání, jež vyplývají z cílů a úkolů územního plánování – a sice zabezpečit předpoklady pro udržitelný rozvoj území.

Na úrovni obcí je nutné při zpracování územních plánů provést vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (VVURÚ). Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Dále pak na úrovni správního obvodu obce s rozšířenou působnosti co dva roky vyhodnotit proces v území na úrovni jednotlivých obcí tj. zpracování rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ).

Pro zajištění udržitelného rozvoje území je nutné dodržovat vzájemnou provázanost územně plánovací dokumentace (územních plánů a regulačních plánů na území obce) a územně plánovacích podkladů (územně analytických podkladů, které působí jako jakýsi analytický dokument a zároveň datový sklad o podstatných jevech a stavu území, příp. územní studií).

Obrázek 4.1: Hodnocení územních plánů z hlediska udržitelného rozvoje území

Zdroj: Foldynová, 2013

Vysvětlení zkratek:

VVURÚ - Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

RURÚ - Rozboru udržitelného rozvoje území

UR - Udržitelný rozvoj

ÚAP - Územně analytické podklady

ÚPD - Územně plánovací dokumentace (tj. např. územní plány obcí)

 

V dlouhodobém horizontu vhodná regulace, optimální koncepce rozvoje a uspořádání území se promítne v procesech a ve stavu udržitelného rozvoje dané územní jednotky. Pozitivní i negativní změny v ÚPD ovlivňují procesy, které se projeví v tématech (resp. podtématech) udržitelného rozvoje.

Rozbor udržitelného rozvoje území (dle § 4, odst. 1, vyhlášky č. 500/2006 Sb.) zahrnuje:

    1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území,
  • určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území.

 

Výstupy rozboru jsou textové (popisující zjištění, vyhodnocení vyváženosti územních podmínek a problémy k řešení v ÚPD) a grafické (mezi které patří kartogram vyhodnocení vyváženosti a výkres problémů k řešení v ÚPD – ostatní grafické výstupy jsou řazeny do podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území). Pro potřeby vyhodnocení udržitelného rozvoje je provedena dekompozice složek území do témat a podtémat. Pro každé téma v rámci jednotlivých pilířů jsou shromážděny aktuální údaje o stavu, hodnotách, limitech a záměrech na provedení změn v území. Na základě indikátorů jsou vyhodnoceny pilíře udržitelného rozvoje území. Z tohoto hodnocení pak vychází celkové vyhodnocení vyváženosti pilířů, tedy zjištění, zda např. dobré hodnocení jednoho pilíře (hospodářského) není na úkor špatného hodnocení jiného pilíře (environmentálního) apod.

Obrázek 4.2: Dekompozice témat do pilířů udržitelného rozvoje území

Zdroj: Foldynová a kol., 2013

Obrázek 4.3: Vizualizace hodnocení vyváženosti udržitelného rozvoje v obci

 

Zdroj: Foldynová a kol., 2013

Paprskovitý graf umožňuje vizualizovat vztah hodnocení udržitelného rozvoje území z pohledu témat mezi sebou v rámci jedné územní jednotky. Z grafu je patrné, které téma je hodnoceno nadprůměrně / průměrně / podprůměrně.