Rukověť starosty

7.3. Povinnosti a kompetence obcí

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (neboli úřad územního plánování) v přenesené působnosti dle § 6 SZ mimo jiné:

 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce,
 • pořizuje územně plánovací podklady,
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu (tedy pro všechny obce „prvního stupně“, které spadají pod dané ORP) atd.

Obec je tedy pořizovatelem územního plánu, ale většinou nemá autorizace na zpracování územního plánu dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Běžná praxe je taková, že na část nebo celý projekt si obce najímají zpracovatele, tj. externí odborníky, projektanty – autorizované architekty apod.

Obecní úřad, který nevykonává působnost jako úřad územního plánování nebo stavební úřad, případně jako obecní úřad podle § 1 odstavce 2 SZ, poskytuje informace pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.

 

Zastupitelstvo obce

 1. rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení územního plánu a regulačního plánu,
 2. schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu územního plánu,
 3. vydává v samostatné působnosti územní plán,
 4. vydává regulační plán,
 5. projednává v samostatné působnosti zprávu o uplatňování územního plánu,
 6. vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

 

Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce

 1. vydává vymezení zastavěného území,
 2. schvaluje žádost obce o pořizování podle § 1 odstavce 1 písm. c) SZ nebo podle § 1 odstavce 2 SZ anebo uzavření smlouvy s právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (§ 24 odst. 1 SZ),
 3. vydává územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře,
 4. uplatňuje v samostatné působnosti námitky k zásadám územního rozvoje a připomínky k územnímu plánu sousední obce,
 5. vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

Obecným stavebním úřadem se obecní úřad obce 1. typu může stát dle podmínek stanovených v § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Pokud jsou naplněny zákonné předpoklady a obecní úřad se stává i obecným stavebním úřadem, náleží mu práva a povinnosti stanovené SZ, kterými jsou především (dle § 6 SZ):vydávání územního rozhodnutí, územního souhlasu, nebo poskytování informací pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace (viz Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 544/2006 Sb.). Stavební úřad je na všech obcích POÚ, ORP a jen na některých obcích 1. typu. Stavební úřady vyžadují specializovanou odbornost pracovníků obce.