Rukověť starosty

5. VEŘEJNÉ FINANCE, DOTACE, MAJETEK OBCE

Související postupy pro řešení typických situací:

·         08 Příprava a schvalování rozpočtu

·         10 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Související vzory dokumentů:

·         02 (11 vzorů) Veřejná zakázka malého rozsahu

·         17 Předžalobní výzva

·         18 Žaloba o zaplacení s návrhem na vydání platebního rozkazu

·         23 Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku

·         24 Oznámení o záměru darování obecního pozemku

·         25 Sponzorská smlouva

Veřejné finance lze chápat jako soustavu ekonomicko-peněžních operací mezi státem a dalšími subjekty. Získané prostředky pak podle určitých pravidel stát přerozděluje krajům a obcím. Financování obce je velmi důležitou kapitolou. Je nutné se orientovat, jakým způsobem funguje financování obcí v soustavě veřejných financí, na kolik financí ze státního rozpočtu má obec nárok, jaké další příjmy může obec mít, kde a jak může obec získat další finance ve formě dotace (externího financování) a následně pak jak být (nejen podle § 38, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) „dobrým hospodářem“ ve vztahu k majetku obce. To všechno je s veřejnými financemi úzce spjato.