Rukověť starosty

15.5. Dopravní značení

Nedílnou součástí místních komunikací je dopravní značení. Rozlišení dopravních značek upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích) a jeho prováděcí vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní značení (§ 61 a násl. zákona o provozu na pozemních komunikacích) se dělí na dopravní značky, dopravní zařízení a akustické doprovodné signály. Všechny jsou dopodrobna specifikované v prováděcí vyhlášce č. 30/2001 Sb. Je dobré však rozlišovat dopravní značení, které se dělí na svislé dopravní značení, dále jen SDZ, a vodorovné dopravní značení, dále VDZ.

SDZ (§ 63 zákona o provozu na pozemních komunikacích) se dále dělí podle úlohy na:

 • příkazové dopravní značky
 • zákazové dopravní značky
 • informativní dopravní značky – provozní, směrové a jiné
 • výstražné dopravní značky
 • značky upravující přednost
 • dodatkové tabulky

Svislými se nazývají dle toho, že se umísťují kolmo neboli svisle k tělesu vozovky, vždy však mimo těleso.

VDZ (§ 64 zákona o provozu na pozemních komunikacích) se rozdělují na:

 • podélné čáry
 • příčné čáry
 • šipky
 • označení stání a parkovišť
 • označení zastávek
 • označení zákazu zastavení a stání
 • ostatní vodorovné značky

V praxi se rozlišuje ještě barevné provedení a tloušťka čar. Na silnicích, parkovištích a jiných plochách se setkáváme s barvou bílou, oranžovou nebo modrou.

Výraz vodorovné značení se používá proto, že se dopravní značky umísťuji na dopravní kryt komunikace. Zásady pro umísťování jsou kompletně zpracovány v příslušných technických předpisech vydaných Ministerstvem dopravy (TP 65, TP 66, TP 133 …).