Rukověť starosty

15. OBLAST DOPRAVY

 

Související vzory dokumentů:

·         06 Rozhodnutí o záboru

·         07 Rozhodnutí o povinnosti odstranění pevné překážky z pozemní komunikace

·         08 Rozhodnutí o vyřazení/zařazení komunikace do kategorie místních komunikací

·         09 Plán zimní údržby

·         15 Rozhodnutí o existenci veřejně přístupné účelové komunikace

·         41 Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby dle zákona o pozemních komunikacích

·         42 Rozhodnutí o správním deliktu právnické osoby dle zákona o pozemních komunikacích

 

Obsah kapitoly:

12.1     Rozdělení pozemních komunikací

12.2     Zvláštní užívání komunikace

12.3     Přestupky na úseku komunikací

12.4     Správní delikty na úseku komunikací

12.5     Dopravní značení

12.5.1  Umísťování dopravního značení

12.6     Údržba komunikací

12.6.1  Pasport komunikací

12.6.2  Zimní údržba komunikací

 

Oblast dopravy upravuje mnoho zákonů, relevantními zákony pro obce I. typu jsou pak zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s jeho prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Bylo vydáno mnoho změn těchto vyhlášek, ale to nejpodstatnější lze najít ve výše jmenovaných.

Dalšími důležitými právními předpisy v oblasti dopravy jsou zákon č. 80/2006 Sb., kterým se mění zákon o pozemních komunikacích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon s jejich prováděcími a změnovými předpisy.