Rukověť starosty

14.1. Sociální zabezpečení

Systém státní sociální podpory (SSP) je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SSP“), kde je možné získat další podrobné informace.

Žádosti o poskytování dávek SSP vyřizuje Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu, resp. jejich kontaktní pracoviště dle místa trvalého pobytu osoby, která uplatňuje svůj nárok na dávky. Odvolacím místem proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Adresy, telefony a úřední hodiny jednotlivých pracovišť naleznete na stránce http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/local.

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.

Nárok na dávky má pouze (§ 3 zákona o SSP) fyzická osoba, jestliže ona a s ní společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu na území České republiky (občané České republiky) nebo mají trvalý pobyt (cizinci) na území České republiky a mají zde bydliště. Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, jsou oprávněnými osobami po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do doby 365 dnů pobytu na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem o udělení azylu ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Dávky státní sociální podpory náleží rovněž dalším, v zákoně o SSP uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. Do okruhu oprávněných osob spadají také občané Evropské unie krytí nařízením EP a Rady (ES) č. 883/2004 nebo nařízením Rady (ES) č. 1408/71 nebo nařízením EP a Rady (EU) č. 492/2011.

Systém SSP chápe rodinu jako soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do věku 26 let (§ 11 zákona o SSP). U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu, podmínka společné domácnosti se nevyžaduje (§ 7 odst. 5 zákona o SSP).

Při posuzování nároků na dávky SSP se netestuje majetek rodiny, ale pouze příjmy, a to také pouze u některých dávek (§ 4 a násl. zákona o SSP).

V závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné. Bez ohledu na příjem rodiny se poskytuje rodičovský příspěvek a pohřebné.

Základem pro stanovení nároku a výši některých dávek, včetně určení hranice příjmů osoby či rodiny, je životní minimum. Životní minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu[1]. Platné částky stanoví nařízení vlády č. 409/2011 Sb.

Dávky SSP zohledňují jak příjmovou, tak i sociální situaci rodiny. Čím je v rodině více nepříznivých sociálních událostí, tím více a vyšších dávek je rodině poskytováno. Rodina může pobírat více dávek SSP souběžně.

Příjmy rozhodné pro nárok na dávky SSP zahrnují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového pojištění, podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci včetně obdobných příjmů z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. "čisté" příjmy, tj. příjmy po odpočtu pojistného na sociální pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a po odpočtu daně z příjmu, příp. výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení podle zákona o daních z příjmů. Do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely stanovení rozhodného příjmu osobou společně posuzovanou. Taxativní výčet rozhodných příjmů je uveden v § 5 zákona o SSP.

Dávky se vyplácí v české měně, převodem na platební účet příjemce nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce dávky (§ 58 zákona o SSP).

Neplnění povinné školní docházky dítěte, za něž je rodiči pravomocně uložena sankce za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním povinné školní docházky, má za důsledek postih v podobě snížení výplaty rodičovského příspěvku (§ 54a zákona o SSP).

Nárok na výplatu dávek SSP zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových (porodné, pohřebné) zaniká nárok uplynutím 1 roku od vzniku nároku na dávku (§ 49 a násl. zákona o SSP).

 

[1] Hranice pro jednotlivce: 3 410 Kč za měsíc, pro první osobu v domácnosti 3 140 Kč za měsíc, pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2 830 Kč za měsíc, pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1 740 Kč za měsíc, pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let 2 140 Kč za měsíc, pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let 2 450 Kč za měsíc.