Rukověť starosty

12.1. Obec jako zřizovatel školy

Školy jsou obcemi zřizovány jako samostatné právnické osoby. Jak již bylo uvedeno výše, obec je zřizovatelem a na úseku školství vykonává samosprávu. Úkoly spojené se zřizováním školy vykonává rada obce. Pokud v obci rada není zřízena, vykonává její pravomoc na úseku zřizování škol starosta.

Pokud školu zřizuje obec samostatně, je škola zřizována formou příspěvkové organizace (řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). V případě, že jsou školy zřizovány společně svazkem obcí, zřizují se formou školské právnické osoby (§ 8 odst. 1 školského zákona). Škola by mimo samotné zřízení školy měla zajistit také školní stravování. Toto není nutné zařídit přímo ve školském zařízení. Pokud není jiná možnost, školní stravování je možno zabezpečit u jiné osoby (§ 119 školského zákona).