Rukověť starosty

7.6.2. Postavení obce ve výstavbě

Je nutné vědět, že obec jako stavebník či investor nemá ve srovnání s občany žádné úlevy ani výsadní postavení. Povinnosti ve výstavbě, které stavební zákon ukládá občanům, jsou stejné a obec je musí beze zbytku splnit. Obec vystupuje, podle § 85, odst. 1 SZ, vždy jako účastník řízení. A samozřejmě nezapomínejme na případy, kdy pozemky ve vlastnictví obce přímo sousedí s pozemky, které jsou předmětem územního či stavebního řízení.

Dalším důležitým úkolem obce je v rámci výstavby udělování souhlasu se vstupem na pozemek a souhlas s provedenými pracemi na obecním majetku. Jedná se téměř vždy o souhlas s napojením na dešťovou, splaškovou kanalizaci, pokud taková v obci je a nemá ji svěřena další právnická osoba.

Pokud se stavebník napojuje na sítě, které nejsou v majetku obce, téměř vždy dochází k tomu, že se přípojka nachází v místních komunikacích, které jsou majetkem obce. Pak rada uděluje souhlas s výkopem v místní komunikaci. Při udělení souhlasu si může obec klást podmínky, za kterých může stavebník stavební práce provést.

Stavební úřad pro vydání stavebního povolení souhlas obce od stavebníka bude požadovat.

 

 

Použité zdroje:

FOLDYNOVÁ, I a kol. Udržitelný rozvoj v územním plánování [online]. Ostrava PROCES – CENTRUM PRO ROZVOJ OBCÍ A REGIONŮ, s. r. o., 2013 [cit. 2015-05-22].

MAREČEK, J.; DOLEŽAL, J.; SEDLÁČKOVÁ, V.; SKLENÁŘ, T.; TUNKA, M.; VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 838 s. ISBN 978-80-7380-430-5.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (2015). Suburbanizace.cz [online]. [cit. 2015-05-22]. Red. N. DVOŘÁKOVÁ. Dostupné z: http://www.suburbanizace.cz/slovnicek/uz_planovani.htm

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.