Rukověť starosty

7.6.1. Stavební povolení

Stavební povolení se vydává investorovi (žadateli) na základě předložených dokumentů na určitou dobu, kdy by měla být stavba započata, ukončena a následně provedena kontrola stavebním úřadem a vydán kolaudační souhlas, který opravňuje investora stavbu používat ke svému účelu.

Jak jsme již uváděli v případě územního řízení a nesrovnalosti v legislativě, je určitě vhodné konzultovat potřebné dokumenty se stavebním úřadem. Takto se předejde zbytečným nesrovnalostem a obec může stavbu realizovat bez zbytečných problémů.

Další náležitosti stavebního povolení stanovuje § 115 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení např. stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba, které se týká, nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci. Doba platnosti stavebního povolení může být stavebním úřadem prodloužena na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení rovněž pozbývá platnosti, jestliže stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.

Praktický příklad postupu obce při výstavbě (včetně územního řízení):

 1. Konzultace s příslušným stavebním úřadem o záměru stavby. (doporučeno)
 2. Zadání výběrového řízení na provedení projektové dokumentace.
 3. Většinou se jedná o zakázku malého rozsahu do 2 milionů Kč bez DPH. Doba trvání výběru realizátora závisí na metodickém pokynu obce, podle kterého ve výběrovém řízení obec postupuje. Většinou se jedná o dobu 1 – 2 měsíce.
 4. Provedení projektové dokumentace pro územní řízení včetně všech souvisejících dokumentů – vyjádření všech dotčených orgánů – např. hasiči, hygiena, odbor životního prostředí apod. nebo stanovisko vlastníků dotčených síti – např. vodovod, plynovod, kanalizace apod. Období vypracování PD závisí na domluvě investora s realizátorem, ale většinou se jedná o období 3 – 4 měsíců. Pokud se výstavba plánuje na pozemku, který je určen pro zemědělské účely, je potřeba vyřešit vynětí ze zemědělského půdního fondu. Výpočet odvodů za odnětí ZPF vypočítává projektant. (Zda se jedná o pozemek s ochranou ZPF lze také jednoduše zjistit z výpisu katastru příslušného pozemku.)
 5. Podání žádosti o vynětí ze ZPF (pokud je nutné)
 6. Vydání souhlasu s vynětím ze ZPF, vydává orgán ochrany životního prostředí.
 7. Vydáno bude do 30 dnů od podání žádosti.
 8. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.
 9. Stavební úřad musí zahájit správní řízení do 30 dnů od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Zasílá žadateli „Oznámení o zahájení územního řízení“, kde oznamuje možnost vyjádřit se k podkladům všem účastníkům řízení v dané lhůtě a na daném místě.
 10. Vydání „Územního rozhodnutí“.
 11. Pokud v dané lhůtě nikdo nevznese námitku proti, může být vydáno územní rozhodnutí. Stavební úřad určuje další lhůtu při vydání rozhodnutí pro předložení námitek do 15 dnů od doručení písemnosti. Pokud tak nikdo neučiní, rozhodnutí nabývá právní moci a je platné 2 roky od nabytí právní moci. V rozhodnutí je přesně definováno, za kterých podmínek rozhodnutí nepozbývá platnosti.
 12. Realizace PD pro stavební povolení.
 13. Teprve po nabytí právní moci, je možné začít realizovat druhou část PD pro stavební povolení. Protože tato část PD vychází z projektové dokumentace pro územní řízení a pokynů z příslušného územního rozhodnutí, je časově méně náročná a zpravidla je vyhotovena do 2 měsíců (může trvat i déle v závislosti na složitosti stavby).
 14. Podání žádosti o vydání stavebního povolení.
 15. Do 30 dnů od podání žádosti je vydáno „Oznámení o zahájení stavebního řízení“. Postup je stejný jako v případě územního řízení. Včetně nabytí právní moci. Bez tohoto nabytí je dokument neplatný. U stavebního povolení je nutné zahájit výstavbu do dvou let od nabytí právní moci, lze ještě před uplynutím zákonné lhůty podat žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení.
 16. Realizační projektová dokumentace.
 17. Po nabytí právní moci stavebního povolení, lze přikročit k vyhotovení realizační projektové dokumentace, které zpravidla trvá 1 – 2 měsíce (nebo déle v závislosti na složitosti stavby). Na základě této projektové dokumentace se vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele.
 18. Výběrové řízení na zhotovitele probíhá v závislosti na typu od 2 – 6 měsíců.
 19. Při realizaci samotné výstavby může dojít k tomu, že bude nutné pokácet dřeviny, které jsou v kolizi se stavbou a podléhají povolení ke kácení dle vyhlášky č. 222/2014. Je nutné podat žádost o kácení dřevin na příslušný orgán ochrany životního prostředí. Tento úkon se řeší mezi body 8 – 11 po nabytí právní moci Územního rozhodnutí. Kácení probíhá většinou ihned po zahájení realizace stavby. Na vydání povolení ke kácení dřevin má správní orgán 30 dnů.
 20. Kolaudační řízení.

Pokud je výstavba řádně ukončena a připravena k prohlídce stavebním úřadem, žádá investor o vydání kolaudačního souhlasu. Zda se bude stavba kolaudovat, určuje stavební úřad ve stavebním povolení. Charakter výstavby obcí v drtivé většině podléhá kolaudačnímu řízení.

Poznámka: Postup obce tak jak je uvedený výše, je jednou z možných variant. Modifikací postupů provádění staveb je mnoho, ale tento výčet je rámcově kompletní.