Logo OPZ barevn‚.jpg

 

Představení projektu „Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu“ - reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002997

 

Projekt je financován z OP Zaměstnanost

Operační program

OP Zaměstnanost

Prioritní osa

Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa

Investiční priorita

Investiční priorita 1 Prioritní osy 4

Investice do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb na vnitrostátní, regionální a místní

úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Specifický cíl

4.1.2: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona  


Realizace v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Finanční náklady 7 875 366,25 Kč

Navazuje na projekt Rok v obci, který SMS ČR realizovalo v období 2014-15

Hlavním cílem projektu je zvyšování znalostí a dovedností volených zástupců obcí I. typu prostřednictvím vytvoření specifických vzdělávacích programů a nabídky nových forem vzdělávání.

Dílčí cíle:

Vytvořit vzdělávací program dle potřeb volených zástupců obcí I. typu a pilotně jej ověřit.

Podpořit efektivitu veřejné správy na obcích I. typu tím, že bude zástupcům obcí poskytnuta nadstandardní vzdělávací a metodická pomoc.

Zlepšit kvalitu práce volených zástupců obcí I. typu.

Zavádět nové formy vzdělávání dostupné zástupcům obcí v celé ČR.

 

Cílová skupina - starostové, místostarostové a zastupitelé obcí I. typu

Přínosy projektu pro cílové skupiny

Zvýšení znalostí a dovedností

Zlepšení orientace v legislativě

Vytvoření podmínek pro kvalitní a efektivní práci

Nabídka zatím nedostupného uceleného vzdělávání určeného zástupcům obcí I. typu

 

Popis projektu

Klíčová aktivita 1

Vytvoření Vzdělávacího program pro volené zástupce obcí 1. typu

Základní (vstupní) vzdělávání – pro všechny zástupce obcí I. typu

6 modulů prezenčního vzdělávání – každý v délce 4 hodin po 60 minutách a e- learningovou část s dotací 20 hodin

základní orientace v legislativě, úkony nezbytné pro vykonávání funkce starosty obce I. typu, určený pro nově zvolené starosty, místostarosty a členy zastupitelstva

b. Navazující vzdělávání

6 modulů prezenčního vzdělávání – každý v délce 4 hodin po 60 minutách a e- learningovou část s dotací 20 hodin

řešení typických situací na základě praktických cvičení modelových případů, způsoby řešení netypických a krizových situacích. Právní minimum, získávání nezbytných informací, hledání zdrojů …

 

Oba cykly vzdělávání budou ukončeny přezkoušením (testem) a účastníci, kteří absolvují alespoň 5 z 6 prezenčních modulů a 20 hodin e-learningového vzdělávání obdrží certifikát.

Obsah základního i navazujícího cyklu bude zaměřen na 13 oblastí:

Zákon o obcích a související předpisy

Veřejné finance, dotace, majetek obce

Evidence obyvatel, ochrana osobních údajů

Stavební zákon

Občanský zákoník

Zákoník práce

Správní řád

Kontrolní řád

Školství

Životní prostředí

Sociální oblast

Oblast dopravy

Krizové řízení

Dílčí aktivity v této klíčové aktivitě:

Zpracování učebních textů – metodických materiálů

Vytvoření interaktivních nástrojů - aplikace Správní řízení, Řízení zasedání zastupitelstva obce - online verze na webu www.rokvobci.cz

 

Klíčová aktivita 2

Provedení obou typů kurzů ve 4 krajích

pilotní ověření

celkem 8 vzdělávacích skupin po cca 20 účastnících v krajích Pardubický, Jihomoravský, Zlínský a Kraj Vysočina

tímto způsobem umožníme účast i neuvolněným voleným zástupcům, protože místo školení bude pro ně časově i finančně dostupné.

 

Klíčová aktivita 3

Metodicko-právní poradenství (vzdělávání)

Forma webinářů

- změny v oblasti legislativy, aktualizace zákonů, vyhlášek a dalších aktuálních témat potřebných pro zástupce obcí

- délka trvání 90 minut

- webináře povede právník, který bude diskutovat na dané téma s připojenými účastníky a zodpovídat jejich dotazy

- zápisy z webinářů budou uloženy na webu Rok v obci pro vzdělávání dalším zájemcům.

- předpokládáme konání webináře 1x měsíčně.

E-mailová forma

- zástupci obcí budou moci prostřednictvím e-mailu a webu rokvobci.cz pokládat nejrůznější dotazy týkající se výkonu veřejné správy ve svých obcích

- odpovědi budou v anonymizované podobě zveřejněny na webu a k dispozici pro ostatní zájemce.

 

Klíčová aktivita 4

Sebevzdělávání formou ověřených postupů

Bude vytvořena metodika kvalitních postupů při řešení aktivit a projektů v praxi. Sdílení ověřených postupů z celé republiky.

 

Klíčová aktivita 5

Sebevzdělávání formou zapojování klíčových aktérů

metoda sebevzdělávání

vytvoření webové platformy pro síťování klíčových aktérů místního rozvoje

vkládány informace o potenciálních partnerech pro rozvoj obcí z řad odborných organizací, škol a NNO.

vkládány potřeby jednotlivých obcí

bude probíhat průběžná komunikace mezi obcemi a partnery směřující ke vzájemné spolupráci

 

Klíčová aktivita 6

Univerzita starosty

2x 3 denních setkání – stáže ve vybraných obcích.

obsahově aktivita navazuje a rozšiřuje předcházející aktivity

rozšiřující a nadstandardní informace v oblastech legislativy, praktické využití metod kvality VS, ověřených kvalitních postupů, zapojování partnerů do rozvoje obce.

praktický výcvik metod prezentačních dovedností, komunikace, vyjednávání.

práce s webovými aplikacemi, které budou umístěny na portálu Rok v obci.

předpokládáme účast aktivních starostů z celé ČR.