Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Sociální klima na venkově
Název aktivity Dům seniorů v Písečné
Obec Písečná
Kontakt http://pisecna.cz/index.asp
Příjmení, jméno Ing. Jan Konečný
E-mail [email protected]
Telefon 725132704
Organizace, které se spolupodílely Stavby a reality STAR Javorník, s.r.o a další firmy a živnostníci
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Jedná se o vybudování domu s pečovatelskými byty v obci Písečná za spolupráce s obcí Hradec - Nová Ves, která se podílela na ¼ nákladů na vybudování domu se ziskem 3 bytů pro seniory z obce Hradec – Nová Ves.
Hypertextový odkaz http://pisecna.cz/index.asp
Aktivita byla realizovaná od do od 06.2018 do 12.2019
Rozpočet 27402745
Způsob financování Obec Písečná 15.163.769 Kč Obec Hradec – Nová Ves 5.038.976 Kč Ministerstvo pro místní rozvoj 7.200.000 Kč
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Myšlenka vybudovat v Písečné dům pro seniory vznikla již v roce 2002, během kampaně ve volbách do zastupitelstva obce. Nové vedení obce usilovalo o její dynamičtější rozvoj a proto v roce 2004 rozhodlo vypracovat urbanistickou studii, jejímž cílem byla komplexní proměna centra obce, řešení dopravní situace a vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby. Jednou z nich byl právě dům s pečovatelskou službou, který měl poskytovat nejen cenově dostupné nájemní bydlení pro seniory, ale i pobytovou pečovatelskou službu. Na urbanistickou studii pak obec navázala v roce 2005 projektem domu s chráněnými byty (měly sloužit především zdravotně postiženým a občanům se sníženou soběstačností - zejména občanům v důchodovém věku). Projekt domu s celkem 15 bytovými jednotkami, společenskou místností, jídelnou, ordinací lékaře, zázemím pro pečovatelky a technickým zázemím (dílna, garáž) byl tehdy nazván „ČERVENÉ SRDCE”. Jeho autorem byla architektka Ing. Martina Horáčková a Jan Krčmařík. Bohužel v roce 2006 byla schválena novela zákona o sociálních službách, kterou se od 1.1.2007 změnil systém financování sociálních služeb. Z obavy, že obec nebude mít dostatek finančních prostředků na jejich financování, tak byla nucena od svého záměru dočasně ustoupit. Dalším důvodem byl nedostatek financí na samotnou výstavbu. Mezitím však skončila platnost stavebního povolení na již zpracovaný projekt a o vydání nového povolení již nešlo požádat, z důvodu novely stavebního zákona platné také od 1.1.2007. Na delší dobu byla myšlenka domu pro seniory odsunuta do pozadí a obec se věnovala jiným, avšak neméně důležitým investicím. Až v roce 2016 byl záměr, díky velmi dobrému hospodaření obce, znovu „oprášen”, po vytvoření poměrně významné finanční rezervy. Předpokládané náklady na původní stavbu se však pohybovaly okolo 35 miliónů korun a po 10 letech se dalo očekávat jejich další zvýšení. Případná dotace na stavbu mohla být pouze v rozsahu do 600 tisíc korun na jeden byt a na dofinancování celého záměru by už obec bezpochyby neměla dost prostředků. Vedení obce proto zadalo architektonickou studii na zcela nový záměr s cílem významné úspory nákladů.

V průběhu projednávání návrhu oslovil místního starostu Ing. Jana Konečného starosta sousední obce Hradec – Nová Ves Pavel Stejskal s návrhem, zda by se obě obce mohly spojit a vytvořit společný projekt. V Hradci – Nové Vsi už také delší dobu řešili problém s nedostatkem bytů pro seniory, jenže výstavba domu s dvěma až třemi byty, které by potřebovali, by byla z ekonomických důvodů neefektivní a pro alternativní záměr výstavby družstevních bytů pro seniory se v Hradci-Nové Vsi nenašlo dostatek zájemců.  Proto Pavel Stejskal vznesl návrh, zda by obec Písečná souhlasila s rozšířením domu z původního návrhu z 10 na 12 bytů s tím, že se obec Hradec – Nová Ves bude na stavbě podílet jednou čtvrtinou nákladů a získá pro své občany tři byty. Zastupitelstvo obce Písečná tento návrh projednalo na svém zasedání v prosinci 2016 a dalo tak „zelenou” ke vzniku společného projektu obou obcí, který měl plnou podporu i ze strany zastupitelstva Hradce-Nové Vsi.

Obě obce vytvořily pracovní skupinu, která měla za úkol navrhnout a připomínkovat podklady pro zadání architektonické studie a projektové dokumentace stavby. V průběhu roku 2017 pracovní skupina stanovila základní parametry studie komunitního domu pro seniory s 12 byty, se zachování prostorové rezervy budoucího rozšíření stavby. Autorem studie, která se stala základem pro zpracování projektové dokumentace pro samotnou stavbu, byl Ing. Petr Žaža z Jeseníku. Záměr oba starostové průběžně konzultovali s Ministerstvem pro místní rozvoj. Na základě jednání s ministerstvem byl původní projekt komunitního domu pro seniory nakonec změněn na dům s pečovatelskými byty, na jehož projektové dokumentaci spolupracoval Ing. Pavel Janda s autorem studie Ing. Petrem Žažou.

V lednu 2018 Písečná podala žádost o dotaci na MMR. Vyhodnocení žádostí bylo vyhlášeno v červnu 2018 a na seznamu schválených projektů byla k radosti obou obcí i žádost obce Písečná s přiznanou výší dotace 7,2 mil. Kč. Úspěch byl o to větší, že tato žádost byla oceněna nejlepším bodovým hodnocením ze všech žádostí podaných na MMR v daném roce a to zejména díky velmi kvalitně zpracované žádosti a charakteru projektu, který byl ojedinělý v rámci celé ČR zapojením dvou obcí do společného záměru.

V mezičase proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, kterým se stala společnost Stavby a reality STAR Javorník, s.r.o. V červnu 2018 tak mohly být zahájeny stavební práce, které probíhaly až do listopadu 2019 a byly úspěšně završeny slavnostním otevřením Domu s pečovatelskými byty pro seniory v Písečné 3.12.2019, s celkovými náklady stavby 25,6 mil.Kč. Moderní, bezbariérově řešená dvoupodlažní stavba s celkem 12 bytovými jednotkami, doplněná o společenské – komunitní prostory, vhodně doplnila centrum Písečné a stala se v sousedství kostela sv.Jana Křtitele jeho další významnou dominantou.

Připojené soubory   D03.jpg [Staženo: 39x]
  D02.jpg [Staženo: 33x]
  DSC_7051_upr.jpg [Staženo: 37x]

Vytvořil: Doleželová Pavla 25.02.2020