Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o krajinu
Název aktivity SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČOV MÍROV
Obec Mírov
Kontakt www.obecmirov.cz
Příjmení, jméno Lubomír Pejchal
E-mail podatelna@obecmirov.cz
Telefon 583 429 176 / 608 887 831
Organizace, které se spolupodílely ABPLAST s.r.o. a SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? V rámci projektu byla vybudovaná soustava 4ks DČOV. Přečištěná odpadní voda z DČOV odtéká do vodoteče, případně vsakuje se do podloží v m. č. Míroveček. DČOV zahrnují systémový monitoring pro nepřetržité sledování jejich provozních stavů.
Hypertextový odkaz www.enceladus.cz
Aktivita byla realizovaná od do od 04.2018 do 05.2018
Rozpočet 511726
Způsob financování Dotace ze SFŽP ČR: 400.000,-Kč Vlastní zdroje obce: 111.726,-Kč
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Zvolit kvalitní a správně nadimenzovanou technologii domovních ČOV, které splňují nejpřísnější požadavky na účinnost čištění odpadních vod a umožňují vypouštění do vod podzemních i povrchových. Smyslu
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Vytvořil: Pacholíková Marcela 08.03.2019