Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Inovace na venkově
Název aktivity Mobilní zateplené odvodňovací zařízení čistírenských kalů
Obec Zhoř, kraj Vysočina, 588 26 Zhoř
Kontakt 608 538 047
Příjmení, jméno Čížek Vladimír
E-mail [email protected]
Telefon 608538047
Organizace, které se spolupodílely Obec Zhoř, Obec Jamné, Obec Kozlov, Obec Bítovčice
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Mobilní zahušťovač čistírenských kalů. Předmětem projektu je pořízení mobilního zatepleného odvodňovacího zařízení čistírenských kalů. Záměrem projektu je využití mobilního zahušťovače v čističkách odpadních vod obcí, jež jsou zapojené do projektu.
Hypertextový odkaz
Aktivita byla realizovaná od do od 02.2021 do 12.2021
Rozpočet 3437928
Způsob financování 2 946 276,- Kč Operační program Životního prostředí 491 652,- Kč vlastní zdroje obce Zhoř
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
V našem kraji se každé čtvrtletí zdražuje odběr každého kubíku tekutého kalu a to nás vedlo k pořízení zařízení čistírenských kalů.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Potřebou je také bezesporu určitá nezávislost na těchto velkých ČOV, které bývají vlivem výstaveb malých ČOV v kalovém hospodářství přetěžovány a jejich kapacita je naplňována a tak není pro provozovatele malých ČOV v dnešní době jistota odběru tekutých kalů z jejich ČOV.
Poznámky

Na tomto projektu obec Zhoř spolupracovala s dalšími třemi obcemi a proto zvolila mobilní zařízení, které využijí všechny zmíněné obce. Přínos pro provozovatele malých ČOV v obcích bude zejména výrazná finanční úspora provozních nákladů.

Každá obec si provozní náklady na provoz hradí samostatně, stejně tak provozuje samostatně každá obec svou ČOV. Zatím jsme ve stadiu zkušebního provozu zařízení a v současné době můžeme vyvázat minimálně 1/3 úspor, a až se vše ustálí očekáváme minimální úsporu 50%. 

Linka na odvodnění kalů je sestavena za strojně technologického vybavení s kapacitou do 5 m³/h. V zařízení dochází k aktivnímu promíchávání fakulantu s kalem, který je dále tlačen k vlastnímu odvodnění. Transport je prováděn pomaloběžným šnekem, který kal zároveň stlačuje a odvodňuje. Odvodněný kal o průměrné koncentraci 20 % sušiny v kalu následně padá do šachty, odkud je vynášen spirálovým dopravníkem. Vylisovaná voda z kalu odtéká instalovaným potrubím zpět do čističky. Odvodňovací zařízení je vybaveno všemi nutnými komponenty pro plně automatický provoz. Odvodněný kal je dále skladován ve velkoobjemovém kontejneru a následně odvážen k dalšímu zpracování do zařízení k biologickému zpracování bioodpadů.

Kalolis je zateplený a koncipovaný pro celoroční provoz. Zařízení je namontované na podvozku a dá se převážet traktorem nebo nákladním automobilem. Má příslušnou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích.

 

Připojené soubory   PHOTO-2021-08-16-10-02-49.jpg [Staženo: 8x]
  PHOTO-2021-09-14-09-24-21.jpg [Staženo: 9x]

Vytvořil: Paulíková Simona 27.12.2021