Zprávy redaktorů

Veřejně prospěšné práce

Stalmach Ladislav 29.11.2015 00:00:00

Ladislav Stalmach

Veřejně prospěšné práce (VPP) jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, který je zajišťován prostřednictvím Úřadů práce. Jsou financovány z osmdesáti pěti procent z příspěvku Evropského sociálního fondu a z patnácti procent ze státního rozpočtu České republiky. V rámci VPP mohou obce ve spolupráci s Úřady práce získat příspěvek na mzdu uchazečů o zaměstnání, kteří jsou na pracovním trhu jen obtížně zaměstnatelní. Jedná se především o osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby mladší třiceti let, osoby starší padesáti let, osoby zdravotně postižené a další znevýhodněné osoby.

Cílem VPP je především udržení a obnovení základních pracovních návyků a vytvoření příjmu uchazečů jinou formou než je sociální podpora nebo podpora v nezaměstnanosti. V neposlední řadě mohou VPP předcházet nežádoucím sociálně patologickým jevům a pomáhat vyloučeným osobám integrovat se zpět do společnosti.

Podmínky financování VPP se v čase mění, ale v posledních letech byla obcím hrazena z výše uvedených zdrojů nejméně celá minimální mzda včetně odvodů, v některých případech dokonce až patnáct tisíc korun měsíčně.

Obce se tak stávají významným hráčem na poli zaměstnanosti, protože na svém území prostřednictvím nástroje VPP mohou snižovat nezaměstnanost až o desítky procent. Zároveň VPP umožňují obcím zajišťovat údržbu veřejných prostranství, budov a komunikací a další činnosti, na které by obce hledaly prostředky jen velmi těžko. Je potřeba si však uvědomit, že pro vedení obcí je zaměstnávání pracovníků na veřejně prospěšné práce velmi náročné. Mezi uchazeči o VPP se často vyskytují lidé bez pracovních návyků, závislí na alkoholu, nebo s chronickými chorobami a tak není možné srovnávat výkon takovýchto pracovních čet s výkony firem, které své zaměstnance na pracovním trhu vybírají jako první.

Kromě VPP je zde vhodné zmínit ještě jeden nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, který se nazývá veřejná služba (VS). Jedná se o obdobu VPP, kdy u dlouhodobě nezaměstnaných byla prací pro obce podmiňována možnost pobírat příspěvek v nezaměstnanosti, nebo vyšší příspěvek v nezaměstnanosti. Díky špatnému nastavení tohoto nástroje byla jeho realizace v roce 2012 zastavena. Přesto je možné říci, že i tento nástroj sloužil, podobně jako VPP především k vytvoření, nebo k udržení pracovních návyků a bylo by vhodné, za vhodně nastavených podmínek jeho opětovné zavedení.