Zprávy redaktorů

Živnostenský zákon z pohledu obcí IV.

Kříž Erich 31.10.2015 23:37:39

V minulých dílech jsme se seznámili se specifikami přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností v oblasti živnostenského práva tak, jak vyplývá ze zákona o živnostenském úřadu a z živnostenského zákona. V tomto, posledním, díle budeme více specifičtí a zaměříme se na problematiku koncesovaných živností z pohledu živnostenského úřadu včleněného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

V případě, že má osoba zájem o vykonávání koncesované živnosti, podává žádost k libovolnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností (§ 50 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.), přičemž pro náležitosti jsou obdobné jako v případě živnosti ohlašovací (viz předchozí článek). Dále musí dotyčná osoba prokázat svoji odbornou způsobilost k výkonu dané koncesované živnosti (§ 50 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 455/1991 Sb.) a kromě toho také další údaje podle zvláštních zákonů potřebné k tomu, aby orgán státní správy zaujal k žádosti stanovisko (§ 50 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb.).

V rámci projednání žádosti předkládá živnostenský úřad k posouzení žádost orgánům státní správy, jejichž souhlas je k vydání koncese nutný (§ 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.). Před samotným rozhodnutím o udělení koncese je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen zjistit, jestli byly splněny všechny obecné i speciální podmínky pro provozování živnosti a neexistuje žádná překážka provozování živnosti (§ 53 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.).

Koncesní listinu je dotyčný živnostenský úřad povinen vydat do pěti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese (§ 54 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.) a má povinnost informovat o vzniku koncesované živnosti další orgány státní správy obdobně, jako je tomu v případě ohlašovací živnosti (viz předchozí článek, jedná se například o jméno oprávněné osoby, která splňuje dané kvalifikační požadavky).

V případě změny jakýchkoliv údajů, které jsou potřebné pro zisk koncese, je podnikatel do 15 dní povinen ji oznámit živnostenskému úřadu s výjimkou údajů, které již byly změněny ve veřejném rejstříku. Tento úřad pak zahájí řízení o změně koncese (§ 56 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb.).

Tento seriál jsme tedy uzavřeli článkem o koncesním řízení z pohledu obecních úřadů. V celé sérii jsme postupovali od obecného ke konkrétnímu typu řízení a věříme, že pro naše čtenáře tento ucelený přehled představoval cennou pomoc.