Zprávy redaktorů

Živnostenský zákon z pohledu obcí III.

Kříž Erich 31.10.2015 23:36:42

V předchozích dvou dílech jsme si nastínili, jaké povinností (a s tím související práva) jsou na obce přeneseny zákonem o živnostenském úřadu a živnostenském úřadu. V tomto díle budeme pokračovat s kompetencemi, které vyplývají ze zákona č. 455/1991 Sb.

Obecní úřad, na který je přenesena působnost v oblasti živnostenského podnikání, je přirozeně povinen komunikovat s ostatními orgány státní správy, které mají kompetence v oblasti podnikání nebo jí příbuzných oblastech. Jedná se například o správce daně vykonávající správu daně z příjmu (finanční úřady), Český statistický úřad, správu sociálního zabezpečení místně příslušnou podle místa bydliště nebo sídla, v případě zahraniční osoby dle místa povoleného pobytu, zdravotní pojišťovnu a rejstříkový soud, pokud se daná osoba zapisuje do veřejného rejstříku (§ 48 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.).  Tuto povinnost musí živnostenský úřad splnit do třiceti dní od provedení zápisu do živnostenského rejstříku (§ 48 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb.).

Nad rámec výše uvedeného je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen uvědomit policejní orgán v případě, že je podnikatel ze země, která není součástí Evropského hospodářského prostoru při vzniku, zániku nebo pozastavení živnostenského oprávnění z důvodu hladkého průběhu státní imigrační politiky (§ 48 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb.).

Kromě toho obecní úřad provádí zápisy změn, o kterých je podnikatel povinen jej informovat (§ 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.), mezi tyto změny ale nepatří takové, které jsou uvedeny v základních registrech, obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem ČR nebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizinec.

 Při nápravě chyb v živnostenském rejstříku obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy v případě zápisu v rozporu se zákonem, zahájí živnostenský úřad řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Toto řízení je ukončeno vydáním nového výpisu, nebo vydáním rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění (§47 odst. 10 v kombinaci s § 49 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb.).

Stručně shrnuto, v této části jsme si rozebrali činnost živnostenského úřadu v souvislosti s ohlašováním živností a jeho spolupráci s ostatními zainteresovanými státními institucemi – například se správou sociálního zabezpečení, ale také s policejními orgány.