Zprávy redaktorů

Živnostenský zákon z pohledu obecních úřadů I.

Kříž Erich 31.10.2015 23:34:06

Živnostenské podnikání se v České republice řídí živnostenským zákonem, přičemž se jedná o výkon v přenesené působnosti. Tato série článku odpoví na otázku, co všechno je obsahem tohoto přenesení.

Jedná se o zákon č. 455/1991 Sb. Tento zákon ve svém textu pracuje s pojmem živnostenský úřad (viz například jeho § 45, § 47, § 48). Nicméně tento úřad neexistuje, neboť nebyl zřízen, a jeho kompetence vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu (viz § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 2/1969 Sb. a § 1 písm. c) a § 7 zákona č. 570/1991 Sb.). To nicméně předává části agendy spojené s živnostmi na vybrané obecní úřady, a tedy se v tomto směru jedná o učebnicový příklad činnosti obecních úřadů v přenesené působnosti.

Tato pravomoc je na obecní úřady přenesena zákonem č. 570/1991 Sb. (zákon o živnostenských úřadech), přičemž jsou tyto kompetence přeneseny pouze na obecní úřady obcí s rozšířenou působností (viz § 1 písm. a) zákona č. 570/1991 Sb.).

Zákon o živnostenských úřadech ve svém § 2 stanovuje oblast, která je obcím na úseku živnostenského podnikání vyčleněna. Jedná se o centrální registrační místo, které přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně (písm. a), přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob (písm. b), přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (písm. c) a přijímá oznámení a hlášení podnikajících fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám (písm. d).

Kromě toho obecní úřady zasílají orgánům státní správy v oblasti živnostenského podnikání (tedy krajské úřady nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu) informace, které získaly z výše zmíněných podání (§ 2 odst. 2 zákona č. 570/1991 Sb.).

Dále je obecní úřad také provozovatelem živnostenského rejstříku dostupného na www.rzp.cz (§ 2 odst. 3 zákona č. 570/1991 Sb.) a také plní funkci jednotného kontaktního místa (CZECHPOINT) – viz jeden z našich předchozích článků (§ 2 odst. 4 zákona č. 570/1991 Sb.).

Mimo jiné jsou také zaměstnanci obecních úřadů oprávněni požadovat potřebné doklady, údaje a písemná podání týkající se předmětu jejich činnosti v rozsahu určeném živnostenským zákonem (§ 6 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb.) – viz další příspěvky na toto téma.

Lze tedy uzavřít konstatováním, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností plní důležitou roli v státním dohledu nad drobným podnikáním.