Zprávy redaktorů

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (13) - 3. část

Nykodým Jiří 30.10.2015 00:00:00

náhrada škod vzniklých v důsledku uzavírek, uzavírky z důvodu nebezpečí z prodlení

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (13) - 3. část

Vlastníci pozemních komunikací, resp. dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných komunikací po nichž má být vedena objížďka mají zákonně zakotvenu povinnost strpět bezúplatný provoz převedený na ně z uzavřené pozemní komunikace. Pokud situace a stav těchto pozemních komunikací vyžaduje úpravy před převedením dopravy na ně a také náhrady možných následných škod, stanoví se tyto v podmínkách rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky. Tyto vyvstalé náklady jdou k tíži žadatele o uzavírku a objížďku. Obvykle bývá vhodné provést důkladnou tzv. pasportizaci objízdných tras před provedením uzavírky a objížďky, především z důvodu prokazatelnosti následných škod, vzniklých převedením provozu z uzavřené pozemní komunikace.

V případě uzavírky z důvodu nebezpečí z prodlení je povinen předmětnou část pozemní komunikace neprodleně uzavřít její vlastník a označit ji alespoň provizorním způsobem. Jedná se především o uzavírky z důvodu dopravních nehod, živelných pohrom, popřípadě poškození objektů přímo ohrožující provoz na dotčené pozemní komunikaci. V případě havárie inženýrských sítí ( rozvody vody, dešťové a splaškové kanalizace, energetická a spojovací vedení apod. ) povinnost uzavřít příslušnou pozemní komunikaci a označit alespoň provizorním způsobem vzniká vlastníkovi příslušné inženýrské sítě. Ten je dále povinen danou skutečnost neprodleně oznámit vlastníkovi dotčené pozemní komunikace.

Pokud by vlastník pozemní komunikace na niž byl převeden provoz z uzavřené komunikace nebyl spokojen s přiznanou náhradou, může proti rozhodnutí o uzavírce a nařízení objížďky podat opravný prostředek a potom se případně obrátit i na soud s návrhem na přezkum správního rozhodnutí. Tím však není dotčeno ustanovení o odejmutí odkladného účinku rozhodnutí o uzavírce a strpění převedení provozu z uzavřené pozemní komunikace.

Jak už bylo v předešlých příspěvcích uvedeno, žaloby na náhradu případných vzniklých škod z uzavírek nemají naději na úspěch. Jedná se především o možné nároky provozovatelů obchodů, restaurací nebo čerpacích stanic.

Jiří Nykodým