Rukověť starosty

15.5.1. Umísťování dopravního značení

Je nutné vědět, že jakékoliv umísťování dopravního značení (§ 24 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích – dále jen „prováděcí vyhláška zákona o pozemních komunikacích) na komunikace, které upravuje dopravu, nelze provádět svévolně. Nejedná se pouze místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, resp. o umísťování stálého SDZ a VDZ, ale i přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, resp. o umísťování dočasného dopravní značení při stavebních pracích nebo při pořádání akcí omezující provoz na komunikaci. Pokud v obci nastává situace, kdy je třeba upravit dopravní značení /umístit dopravní značení, popřípadě stávající zrušit/ na místní komunikaci je potřeba postupovat takto:

 • povolení umístění dopravního značení na místní komunikaci

 

  1. Jedná se o návrhové řízení, žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, tedy i obec.
 • projektová dokumentace

 

  1. Je nutné vypracovat příslušnou projektovou dokumentaci.
  2. vydání souhlasného stanoviska příslušného orgánuPro žadatele bývá obvykle jednodušší, když pověří projektanta k projednání projektové dokumentace s PČR.
  3. Projektová dokumentace musí být projednána s příslušným orgánem bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, tedy příslušnou složkou Policie ČR.
  4. vydání povolení o umístění dopravního značení
  5. Povolení místní a přechodné úpravy provozu na místních komunikacích vydává příslušný správní úřad, v tomto případě úřad s rozšířenou působností., který posoudí žádost včetně jejich příloh a stanoví dopravního značení. V případech umístění dopravního značení zákazových a příkazových značek nebo značek udávajících přednost vede tento úřad řízení „ opatření obecné povahy“.
 • instalace dopravního značení 

 

 1. Instalaci dopravních značek by měla provádět k tomu oprávněná osoba, nejlépe specializovaná firma, protože i dopravní značky a jejich umísťování podléhá příslušným právním a technickým předpisům (TP 65, TP 66, …).

Tento postup je stejný i při zřizovaní cyklistických pruhů na komunikacích nebo zřízení parkovacích míst na místních komunikacích.

U stavebních prací nebo pořádání akcí, které vyžadují dočasnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, správní úřad vydává stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Postup k vyřízení příkazu je opět totožný. V mapovém podkladu musí být zaznačeny všechny plánované změny. V mnohých případech se pro tento účel mohou využít příslušná schémata dle technického předpisu TP 66.

Stanovování dopravního značení na účelových komunikacích je svěřeno jejich vlastníkům. Postup je následující:

 1. příslušnost
 2. Žadatel, v tomto případě obvykle vlastník účelové komunikace, pořídí návrh dopravního značení, resp. příslušnou dokumentaci.
 3. vydání souhlasného stanoviska příslušného orgánu
 4. Návrh projedná s příslušným orgánem bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, tedy příslušnou složkou Policie ČR.
 5. rozhodnutí o omezení přístupu
 6. Pokud novou místní úpravou plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než které vyplývají z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích (umístění zákazových a příkazových značek atd.), vydá příslušný silniční správní úřad, tedy příslušná obec, rozhodnutí ve věci omezení v souladu s § 7 zákona o pozemních komunikacích.
 7. souhlas obce s rozšířenou působností
 8. Následně žadatel požádá příslušný úřad s rozšířenou působností o souhlas s navrženou úpravou.
 9. stanovení
 10. Vlastník stanoví příslušnou úpravu (fyzická osoba obvykle přímým umístěním dopravního značení).