Rukověť starosty

8. OBČANSKÝ ZÁKONÍK

 

Související vzory dokumentů:

·         03 Smlouva o dílo - obecná

·         04 Smlouva o dílo – stavební práce

·         22-1 Smlouva o zřízení služebnosti (pozemková)

·         22-2 Smlouva o zřízení služebnosti (osobní)

·         37 Nájemní smlouva – hrobové místo

·         38-1 Oznámení o době skončení nájmu hrobového místa

·         38-2 Veřejná vyhláška o oznámení o skončení nájmu hrobového místa

·         38-3 Výpověď nájemní smlouvy na hrobové místo

 

Obsah kapitoly:

5.1       Nový občanský zákoník a obce

5.1.1    Základní zásady občanského práva

5.2       Smlouvy

5.2.1    Smluvní typy

5.3       Věcná břemena

5.3.1    Služebnosti

5.3.2    Reálná břemena

5.3.3    Zánik služebností a reálných břemen

5.4       Rodinné právo

5.4.1    Manželství a partnerství

5.4.2    Rodičovská odpovědnost a rodičovství

5.4.3    Osvojení a jiné formy péče o dítě

 

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), je účinný od 1. 1. 2014 a nahradil mnohé dosavadní právní předpisy, zejména starý občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., dále jen „SOZ“), zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. Současně s novým občanským zákoníkem nabyl účinnosti významný právní předpis – zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Obsahové zaměření nového občanského zákoníku je nejkomplexnější a dosud nejrozsáhlejší v českém soukromém právu (3 081 paragrafů).

Zákoník je tematicky rozdělen do čtyř věcných částí – Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva a Relativní majetková práva. Obecná část vymezuje jednotlivé pojmy, které jsou následně v zákoně používány, zejména osoby jako účastníky soukromoprávních vztahů. Část věnovaná rodinnému právu reguluje institut manželství a vztahy mezi příbuznými, zejména pak mezi rodiči a dětmi a ve své podstatě nahrazuje zákon o rodině. V části nazvané absolutní majetková práva se nachází regulace vlastnictví, práv k cizím věcem (např. věcná břemena) a dědictví. Část regulující relativní majetková práva zahrnuje různé druhy smluv a dále závazky z deliktního jednání (např. náhrada škody způsobené protiprávním jednáním). Jedním z kladných účinků vydání nového občanského zákoníku je spojení roztříštěné občanskoprávní a obchodněprávní úpravy v jednu.

Mezi jeho nejdůležitější ustanovení patří ta, která zakotvují tzv. civilní statut subjektu, tj. soubor osobních (rodinný stav a vztahy), osobnostních (pověst, soukromí, projevy osobní povahy), a zejména majetkových (vlastnictví a jeho převody) práv a povinností. Obecně upravuje veškeré soukromoprávní vztahy, jejichž regulací se nezabývá jiný soukromoprávní předpis, např. zákoník práce upravující vztahy pracovněprávní.