Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o krajinu
Název aktivity Rekonstrukce rybníka Hliník
Obec Majetín
Kontakt www.majetin.cz
Příjmení, jméno Miroslava Zavadilová
E-mail starosta@majetin.cz
Telefon +420 606 853 435
Organizace, které se spolupodílely obec Majetín, SPH stavby s.r.o._zhotovitel, Construction Energy Tech s.r.o._TDl
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Oprava technologických objektu, navýšenÍ retenčního prostoru a stabilizece břehů rybníka
Hypertextový odkaz
Aktivita byla realizovaná od do od 11.-0001 do 11.-0001
Rozpočet 3700000
Způsob financování 2 mil. Kč dotace Mze ČR, 1,7 mil. Kč obec Majetín
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

U rybníků, které jsou dlouhá léta bez potřebné údržby a jejich primární účel již neni plněn je nutné provést potřebnou nápravu, jelikož se dotýká aktuálních témat. Možnost retence a regulace při přívalových deštích, a také zadržení vody v krajině v období sucha. K realizaci těchto cílu je možné využít dotačních titulů prostředniavím SFŽP a MZE.

Hlavním cÍlem projektu bylo plnohotnotné zajištění primárních funkcí objektu rybníka. Původní stav před opravou nebyl schopen tyto funkce zabezpečit (erodované a částečně zborcené břehy rybníka, z větší části nefunkční technologické zařízení, usazení sedimentu na dně - menší akumulačni prostor, nedostatečné využití retenčních schopností).
Bylo realizováno odtěžení sedimentu ze dna rybníka, zpevnění břehu kameny, oprava výustních objektů, rekonstrukce požeráku sloužícího ke kontrole a údržbě odtoku. Za ostrovem u břehu byly vysazeny vodní rostliny.
Opravou došlo k plnému využití funkcí, zabezpečení stability břehu, zvětšení vodního obsahu a možnosti regulace retence.


Vytvořil: Pacholíková Marcela 08.03.2019